Så ska den nationella energiomställningen lyckas

I samband med att samhället elektrifieras och digitaliseras står vi inför en omfattande energiomställning. Nya metoder för att optimera energianvändningen är under utveckling och till viss del redan i bruk. Energimyndigheten är en viktig aktör, med uppdrag att leda omställningen mot ett hållbart energisystem. “Vi ska bli fossilfria till 2045. Det ska ställas om snabbt, och då måste hela samhället agera”, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

I takt med att allt fler tjänster och produkter elektrifieras och digitaliseras krävs nya förhållningssätt och kompetensområden på såväl arbetsmarknaden som i vardagen. Energimyndigheten är en viktig aktör och arbetar aktivt för ett hållbart energisystem, med ett tydligt uppdrag att driva energiomställningen på nationell nivå.

– Bakgrunden till omställningen är att vi ska bli fossilfria till 2045, berättar Peter Bennich.

Optimerad energianvändning

Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analys om tillförsel och användning av energi i samhället. Just nu fokuserar de bland annat på tre spår kopplat till användarsidan: utfasning av lysrör, optimering av energianvändning och efterfrågeflexibilitet. Arbete med utfasning av lysrör innebär helt enkelt att belysningen på skolor och arbetsplatser runt om i landet ersätts med energisnålare LED-alternativ.

– Utöver att sänka driftskostnaderna är det här också en möjlighet till att få bättre belysning, säger Peter.

Utbytet kommer att kräva en stor arbetsinsats under flera år, vilket innebär många arbetstillfällen för leverantörer, ljuskonsulter och installatörer.

Optimering av energianvändningen och efterfrågeflexibilitet är två spår som går hand i hand med varandra. Genom att koppla ihop och styra olika funktioner i till exempel en fastighet kan energianvändningen optimeras, alltså sänkas, samtidigt som inomhusmiljön förbättras. Närvarosensorer och smarta kontrollsystem möjliggör exempelvis en optimerad energianvändning hos värmesystemet, belysningen och ventilationen, eftersom de dels samspelar och dels anpassas till personerna i lokalen och deras aktiviteter.

– Mer sofistikerade system använder även väderprognoser för att styra uppvärmningen på ett smartare och effektivare sätt, säger Peter.

Flexibel elanvändning

Liknande sammankopplingar är möjliga att genomföra mellan till exempel värmesystemet och ventilationen, solceller och batterier samt med elnätet. Då kan elanvändningen delvis styras av vad som händer i elnätet. Om nätet är ansträngt kan fastigheten tillfälligt minska sin elanvändning eller använda sina batterier.

– Vi kan själva välja att sänka användningen de tider på dygnet när elpriset är som högst, säger Peter.

Den typen av optimering genererar inte bara lägre elräkningar, utan också en plats på den så kallade flexibilitetsmarknaden. Genom minskad elanvändning eller ökad elproduktion skapas flexibilitet i elnäten i situationer med brist på överföringskapacitet, vilket möjliggör en effektivare användning av tillgängliga elnät. Flexibilitetsmarknaden erbjuder nya möjligheter för fastigheter, industrier med flera aktörer, som har möjlighet att anpassa sin elanvändning till vad som händer i elnätet. Ännu befinner marknaden sig i en utvecklingsfas och testas på lokal nivå, men Peter Bennich ser ljust på framtiden.

– Det finns ekonomiska incitament för att delta på flexmarknaden och i framtiden kan privatpersoner få betalt när de minskar sin elförbrukning, säger han.

Prioriterad kompetensförsörjning

Energiomställningen kommer kräva mycket av installatörer runt om i landet, allt från förändrade arbetsrutiner till helt nya arbetsmetoder. Energimyndigheten stöttar därför satsningar på kompetensförsörjning av olika slag, för att säkerställa att rätt kompetens finns. Certifiering av installatörer är ett exempel.

– Det är olika typer av utbildningar, bland annat om montering av solcellssystem, som i längden ska verka som en garanti för konsumenten, säger Peter.

– Installatörerna har en mycket viktig roll i omställningen. Energimyndigheten informerar om vad som ska göras men det är de där ute som gör allt jobb, och då är det också viktigt att de har rätt kompetens, avslutar han.

Energimyndigheten kommer att medverka på Elfack, 9-12 maj 2023 i Göteborg. De har ett dedikerat område på mässgolvet där de bland annat kommer att hålla samtal om energiomställningen och vilka utmaningar och möjligheter vi står framför.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.