Archive for the ‘ANNONS FRÅN ELFACK’ Category

Första fabriken för förnybar e-metanol – i världen

Historisk bränsleframställning har inneburit att vi grävt upp kol, något som senare allt mer bytts ut till olja. Två sätt att ta fram bränsle på som har en negativ inverkan på miljön. Sjöfarten brukar idag 300 miljoner ton bränsle årligen. En ogreppbar mängd som måste ersättas med förnybara alternativ akut. Liquid Winds vision handlar om att tillverka grönt elektrobränsle i kommersiell skala. Genom att byta ut fossila bränslen vill de bidra med en minskning av koldioxidutsläpp.

– Vi har använt både kol och olja obehindrat och dessutom inte betalt någon utsläppsavgift. Vi måste ställa om. Och när vi gör det måste vi använda de resurser vi har. Genom att kombinera el från vind och sol med biogen koldioxid möjliggör Liquid Wind framtagandet av e-metanol som är ett elektrobränsle, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Ett CO2-neutralt flytande bränsle

Grå metanol framställs av fossila bränslen och har historiskt varit välanvänt inom bland annat kemiindustrin. Liquid Wind arbetar nu för att skapa ett flytande bränslealternativ som är koldioxidneutralt. Detta genom att ta fram e-metanol av förnybar energi.

– Liquid Wind är ett elektrobränseutvecklingsföretag. Vi både förbereder och tar fram allt som behöver göras för att bygga fabriker där man kan framställa vårt elektrobränsle. Det arbetet innebär att vi gör allt från att hitta mark och elektricitet till koldioxid av den biogena typen. Biogen koldioxid kommer från organiska material eller från något som kommer från växtriket, säger Claes och forstätter:

– Vår första produktionsanläggning, FlagshipONE, utvecklas just nu i Örnsköldsvik. FlagshipONE ägs gemensamt av oss och danska Ørsted. För att skapa e-metanol kommer vi att ta biogen koldioxid från Övik Energis kraftvärmeverk och sedan kombinera den med grön vätgas som är framställd av vindkraftsbaserad el.

Ett Sverige i ledning

FlagshipONE planeras börja byggas i början av 2023. Anläggningen, som ska ligga i Örnsköldsvik, är inte bara den första kommersiella anläggningen för förnybar e-metanol i Sverige – utan också i världen. Claes menar att detta är det största som hänt inom bränsle på 100 år.

– Att vi kan göra det i Sverige är otroligt häftigt. Här finns tillgång till biogen koldioxid. Vi har även den teknologi som behövs och kunskapen om att bygga en sådan här typ av anläggning. Att vi kan ta stafettpinnen i det här segmentet är oerhört positivt för Sverige. Men vi måste även säkerställa att både användare och beslutsfattare är med och möjliggör omställningen.

Sedan 2016 har Liquid Wind jobbat med Stena då de deltog i deras förstudie kring elektrobränslet. Stena Germanica konverterades redan 2015 för att kunna gå på just metanol. För att sjöfarten ska kunna ställa om och använda bränslet är både arbete och förberedelse nödvändigt. För att samhället ska ha förutsättningar att genomföra den här typen av förändringar, krävs även insatser från politiken. Claes menar att det här finns en kommersiell utmaning.

– Tekniken, elen och viljan att göra det här finns. Men under omställningsfasen till grönt bränsle behöver sjöfarten stöd från regeringen. Om man inte har omställningsstöd blir det mer utmanande att göra det kommersiellt, säger Claes och betonar vikten av samverkan:

– Vi befinner oss i en verklighet där vi inte har tid att vänta, och då måste vi hjälpas åt.

6-9 maj 2025 återvänder Elfack till Svenska Mässan.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Elnätsbranschens utmaningar när samhället elektrifieras

Elnätsbranschen befinner sig i förändring. I takt med att samhället elektrifieras synliggörs även de prövningar som kommer med en så stor omställning. Stora delar av industrin, såväl som intressenter påverkas av den pågående elektrifieringen. Och faktum är, att stärkta elnät är en förutsättning för att vi ska ha kapacitet att ställa om.

EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) är en branschpraxis som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av elnäten i Sverige. EBR-systemet används av i princip alla elnätsföretag runt om i Sverige. Peter Silverhjärta är sakkunnig på EBR och menar att det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi planerar stärkta elnät.

– Vi befinner oss i ett läge där det diskuteras kring att man under kommande år behöver reinvestera i Sveriges elnät. Men vid sidan av den diskussionen har vi också ett läge där vi saknar kompetent personal. Kunskap är en bristvara. Jämsides med detta finns kraven på att näten ska byggas kostnadseffektivt.

Och elnätsbranschen är inte ensamma om att sakna rätt kompetens. Kompetensbristen präglar stora delar av industrin och synliggör behovet av ny kunskap och fler medarbetare.

Hållbarhet spelar huvudroll i innovation

Samtidigt som vi befinner oss i en position där behovet av reinvestering i elnäten kantas av flera utmaningar står vi också mitt i en tid där innovation går snabbare än någonsin och där det ofta är just hållbarhet som får sätta agendan för den nya tekniken.

– Det presenteras mycket ny teknik och ny innovationer. Något som man tittar mycket på nu är alternativa material, säger Peter och fortsätter:

– Till exempel har vi trästolpar, som tidigare har impregnerats på ett sätt som vi gradvis nu försöker undvika på grund av den miljöpåverkan impregneringen medför.

Samverkan viktigare än någonsin

Elnätsbranschens utmaningar och aktuella frågor är stora och kan inte hanteras enskilt. För att möjliggöra lösningar och skapa skillnad krävs gränsöverskridande dialog och gemensamma åtgärder.

På Elfack 2025 samlas hela el- och belysningsbranschen för att ta gemensamma krafttag och aktualisera industrins största frågor. Under ett och samma tak samlas innovation, inspiration och nätverkande.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Energieffektivisering – nyckelroll i omställningen

Behovet av att bli mer smart och energieffektiv är stort och återfinns inom flera sektorer såsom fastighet och transport. Och några som arbetar med elektrifiering och hållbarhet länge är ABB. ABB vittnar nu om en ökad trend där lösningar som är smarta, digital och flexibla blir allt mer betydande. Mats Peterson på ABB menar att industrin här ligger i framkant.

– När elförbrukningen är dyr vill man hålla nere, och lagra den. När elpriset är lägre vill man sedan kunna använda den lagrade elen vid behov. Potentialen till effektivisering genom digitala lösningar är stor. Med sina styrsystem och kontroll över processer ligger industrin i ledning, medan till exempel fastighetssektorn har mer jobb att göra innan de är i mål.

“Incitamenten behöver förändras”

Just nu präglar debatten om energipriser mediebevakningen och många människor lider av de höga kostnaderna. Samtidigt, har hållbarhet aldrig varit så viktigt. Och faktum står klart: någonting behöver förändras. Mats menar att elpriserna skulle gå ner om industrin och fastigheter skulle bli mer energieffektiva och som ett led i det minska sin energiförbrukning.

– Inom exempelvis energilagring behöver vi teknisk innovation, och där måste vi hjälpas åt för att hitta tekniska lösningar. Med det sagt finns det flera andra områden där lösningarna redan finns. Vi behöver förändra vår inställning och genom det faktiskt genomföra nödvändiga förändringar.

För att förändra incitamenten och i det ledet genomföra förändringarna behöver Sveriges ledning sätta tydliga mål inte bara kring vilken väg vi vill vandra, utan även när vi ska vara klara.

– Transportsektorn är ett bra exempel på detta. Där har vi satsat stort när det kommer till laddinfrastruktur och alla lösningarna finns på plats. Men det saknas en riktning. Näringslivet kommer att fixa det här om myndigheterna tar täten och sätter tydliga mål. De höga elpriserna har gett oss en knuff men faktum är att tydliga krav måste vara på plats för att förändringen ska kunna göras.

Akuta behov banar väg för gemensamma krafttag

Världen befinner sig i ett läge där både behov och krav ändrats i en snabb takt. Det som är positivt med skiftade, och akuta behov är att vi är mer benägna att ta krafttag för att lösa de utmaningar som finns. Tidigare har elektrifiering och rena energifrågor haft ett stort fokus för att vi ska få ner våra CO2-utsläpp. En tredjedel av alla utsläpp kommer från transportsektorn och en tredjedel från industrin. Inom de segmenten finns det minst sagt många fördelar med att elektrifiera. För att lyckas med den elektrifieringen kommer vi behöva bygga ut både sol- och vindkraft. Det i sin tur innebär att våra elnät behöver förstärkas. Det är frågor som tidigare satt agendan, men Mats menar att en ny fråga nu tar allt större plats.

– Energieffektivisering är det sättet där vi snabbast kan påverka och göra skillnad. Vi måste göra både industrier och byggnader mer energieffektiva. Dels för klimatets skull och dels för att få ner priserna på el. Det är något vi på ABB arbetar mycket med.

På Elfack 2023 möts el- och belysningsbranschen för att samverka kring industrins viktigaste frågor. Här samlas innovation, nätverkande och ny teknik under ett och samma tak. ABB Electrification finns på plats för att visa lösningar inom elektrifiering och energieffektivisering.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Fastighetsägarna arrangerar tävling – ska stötta energieffektivisering

Branschorganisationen Fastighetsägarna verkar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad, detta med uppdraget om att förbättra Sveriges fastighetsföretagande så att bostad- och lokalmarknaden kan utvecklas. En av fastighetsägares i särklass största frågor handlar idag och energieffektivisering.

Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna som nu arrangerar en tävling för att entusiasmera och skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som kan underlätta för fastighetsägare.

– Syftet med tävlingen är att ge fastighetsägare kontroll över sin effekt- och energianvändning, något som aldrig förr varit så viktigt som nu, säger Rikard och fortsätter:

– Det har aldrig varit mer intressant än nu att prata om hur vi kan drifta fastigheter på ett mer energieffektivt sätt. Branschen är väldigt energiintensiv och vi ser att digitaliseringen har en betydande förmåga att möjliggöra utvecklingen.

Effektivisering kräver tillförlitlig data

Ansvariga för tävlingen är Fastighetsägarna, men den är en gemensam insats mellan Bebo och Belok. Finansieringen för tävlingen står Energimyndigheten för. Genom tävlingen hoppas man att fastighetsägare kan bli hjälpta i att nå energieffektiviseringsmål, detta genom information kring energianvändning. Information som är både detaljrik och pålitlig. Till hjälp har man haft en referensgrupp på ungefär 20 fastighetsägare som varit med och tagit fram tävlingens kravspecifikation.

– Att vi tagit fram kravspecifikationen tillsammans med fastighetsägarna är bra ur flera synsätt. Det gör att det blir klart för leverantörerna vad som behövs. Och det är något som inte bara är fördelaktigt för dem, utan även för slutresultatet.

Rikard menar att vi behöver smartare system på marknaden. System som kan integreras med andra digitala system och leverera värdefull data.

– När vi utser vinnaren tittar vi på flera olika områden. Till exempel energi, miljö och användarvänlighet. Vi måste hitta system som både kan uppnå existerande regelverk och göra energiuppföljning smartare.

Bakom tävlingen där Fastighetsägarna står som ansvariga finns det också drivande faktorer, som de nya lagkrav som innebär att man måste kunna redovisa sin energianvändning och klimatpåverkan såväl som fastighetsägarnas egna fokus på effektfrågan.

– Effektfrågan är stor. Höga belastningar under vissa tider medför stora utmaningar. Därför vill vi fokusera på vad som skapar störst värde för fastigheten, omgivande system och priset.

Rikard förklarar att tillförlitlig data är avgörande för att skapa förståelse kring energianvändning och omgivande energisystem.

– Det handlar i slutändan om hur vi kan optimera effektuttag, drifta bättre och förbättra produktionen.

Då presenteras finalisterna

Frågan kring energieffektivitet har aldrig varit så aktuell och viktig som den är nu. Fastighetsägarnas tävling ämnar stötta såväl innovation som fastighetsägare i en tid där effekten har en enorm betydelse. Tävlingens finalister tillkännages på Elfack 2023.

Elfack samlar el- och belysningsbranschen på en gemensam arena där nätverkande, ny teknik och samverkan står i fokus. Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.

SEK Svensk Elstandard: De största riskerna vid elbilsladdning

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

Den ideella föreningen SEK Svensk Elstandard ansvarar för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Idag består föreningen av ungefär 100 tekniska kommittéer som bemannas av omkring 800 experter som gör det faktiska standardiseringsarbetet inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Ingvar är bland annat ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar med ljusarmaturer, elinstallationsmaterial samt maskinsäkerhet.

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer, säger Ingvar.

Hur farligt är elbilsladdning?

För att ladda en elbil krävs det väldigt hög ström under en lång tid. Om man då använder sig av ett vanligt vägguttag och en elinstallation som inte är gjord för elfordonsladdning tillkommer en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är helt enkelt inte gjorda för maxbelastning under långa perioder.

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard rekommenderar att alla som har en elbil laddar den via en riktig laddstation och betonar risken med att ladda elbilen från det vanliga vägguttaget. Ingvar menar även att användning av en laddbox på sladd som man kopplar in i ett vanligt vägguttag endast ska ses som en nödlösning.

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Vi behöver styrning på våra laddstationer

En av elkraftbranschens stora utmaningar handlar om bristen på kapacitet i vårt elnät. Samtidigt kan Sverige komma att behöva dubbelt så mycket el om bara tio år enligt Energimyndigheten. Trots att de nyare elbilarna får längre och längre räckvidd skapar det ökade antalet elbilar en stor utmaning i att få strömmen att räcka till.

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

En annan utmaning som inte har med elsäkerhet eller elfordonsladdning att göra är bristen på arbetskraft inom elkraftsbranschen. Ingvar beskriver det som en stoppkloss och att det gäller många fler länder än bara Sverige.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät.

På Elfack 2023 kommer bland annat Ingvar Eriksson från SEK Svensk Elstandard att belysa regler, rekommendationer och vanliga frågor om elbilsladdning i en workshop tillsammans med Mikael Carlson från Elsäkerhetsverket. På Elfack samlas el- och belysningsbranschen i Sverige för att utbyta kunskap och möta gemensamma utmaningar.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Elbilar ett möjligt energilager för att balansera elnäten

Samverkansprojektet PEPP handlar om en nyfikenhet kring elektriska bilar och den stora mängden energi som finns i batterierna då de står still. Det projektet vill titta på är om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon med en överkapacitet som ej används.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Projektet inleds med två tester

För att undersöka möjligheterna kring energianvändningen kommer två olika tester att genomföras. I det ena testet kommer man utgå från sex parkerade bilar i ett parkeringsgarage i närheten av Lindholmen. Det andra testet utgår från Volvo On Demands bilpoolstjänst och även där är tanken att låna energi från sex parkerade bilar.

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, en av aktörerna inom PEPP.

Att utföra två olika tester med olika typer av användarfall gör det möjligt att studera effekten av studien inom olika användningsområden. Man använder samma lösning i grunden. En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad nästa steg är och efter 2025 väntar studier i större skala.

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

En viktig pusselbit i det framtida elsystemet

PEPP-projektet beskrivs som en kraftsamling av akademisk forskning med medverkan från kommunala och industriella aktörer. Robert menar att projektets fokus aktualiseras av energifrågan som diskuteras just nu – att vi är i en uppåtgående kurva med elfordon.

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert.

Testerna handlar främst om att göra användarstudier och få tillgång till information att förbereda uppskalning utefter. Även de tekniska delarna där allt från hur laddstolparna ska fungera till vilka säkerhetsföreskrifter som behöver finnas på plats ingår. Fokus ligger också på vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för deras kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars.

Idag installeras det redan en stor mängd solpaneler och framöver kommer vi även se växelriktare och batteriladdare som kommer att hjälpa till med att stabilisera elsystemen på samma sätt. Genom PEPP-projektet studeras bilarnas förmåga att både kunna agera konsument och producent av energi.

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta.

Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova, som bidrar till forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet genom att stötta innovationsprojekt. Det är Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Business Region Göteborg och Mölndala Fastighet som ligger bakom samverkansprojektet PEPP.

PEPP är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone där näringsliv, det offentliga, akademi och institut i samverkan testar och utvecklar framtidens utsläppsfria transportsystem.

Den 9 maj på Elfack 2023 kommer representanter från projektet stå på scen och berätta mer om PEPP. På Elfack samlas el- och belysningsbranschen i Sverige för att utbyta kunskap och möta gemensamma utmaningar.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

“Total revolution i energibranschen”

Tomas Kåberger har jobbat med energi i hela sitt yrkesliv. Dels akademiskt men också i olika företag, branschorganisationer och statliga utredningar. Han har dessutom varit generaldirektör för Energimyndigheten.

Idag är Tomas Kåberger professor på Chalmers och arbetande styrelseordförande för ett institut i Tokyo som jobbar med förnybar energi i framförallt Japan men också i övriga Asien. Han har även styrelseuppdrag i Persson Invest och Vattenfall.

– Det som har hänt de senaste tio åren är att elproduktion med sol- och vindenergi har blivit billigare per energienhet än olja. Det är en dramatisk förändring. På 1900-talet använde man olja och andra fossila bränslen för att producera el och därför kostade el alltid mer än bränsle. Men nu när el kan produceras billigare än bränsle kan man vända på systemet och använda el för att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen, säger Tomas Kåberger och fortsätter:

– I första hand kommer det här användas i industrin, exempelvis i stålindustrin, men det finns också investeringsbeslut om att använda el för att producera vätgas och tillsammans med koldioxid från biobränsleanläggningar producera flytande drivmedel till exempelvis sjöfarten. Att vända bränsle- och elsystemet är en total revolution i energibranschen.

Tomas Kåberger berättar att bränsle- och elsystemsvändningen först kommer att ske i länder som redan har ett helt fossilfritt elproduktionssystem. Som Sverige. Att göra det i länder där man samtidigt använder fossila bränslen är ingen bra idé. Men, här kan vi börja göra det redan nu.

– Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder. Vi kan bli först med att producera fossilfritt stål och först med att producera elektrobränslen till flyg och sjöfart. Det är en fin möjlighet.

Geopolitiska konflikter utmaning i utvecklingen

Dramatiska förändringar i industriella system kommer inte utan sina utmaningar. Ett motstånd kommer från etablerade företag och branscher. Men Tomas menar att geopolitiska konflikter även det är en utmaning i vändningen.

– Den nuvarande kampen om energin präglas av att Ryssland, som har varit världens största nettoexportör av olja och gas och en stor exportör av kol och kärnbränsle, är ett land som inte har något alternativ till detta. Det är deras största exportinkomst och står för en stor del av statsbudgeten. Samtidigt har EU varit beroende av import till stor del från just Ryssland. Att snabbt komma ifrån beroendet av fossila bränslen ligger väldigt mycket i EU:s intresse och det är något som är väldigt dåligt för Ryssland, säger Tomas.

Tomas berättar att Ryssland, utifrån den geopolitiska utvecklingen, har det sämre ställt än Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har ledare som börjat förbereda sig. De bygger världens billigaste solelanläggningar och siktar på att dra till sig energieffektiv industri.

– Ryssland har inte alls utvecklat någonting när det gäller alternativen till de gamla energiteknologierna och därför är Ryssland det land som nu är mest engagerat i att försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i västvärlden.

Sol- och vindkraftens lönsamhet

Att en sådan här omställning, där fossila bränslen fasas ut, kommer med många fördelar är självskrivet. Men för all förändring krävs drivkraft och möjliggörare.

– För det första finns drivkraften genom att sol- och vindkraften är så lönsam. För det andra är möjliggöraren att de nya teknologierna inte har samma stora skalfördelar som gamla elproduktionsteknologier. Det betyder att det inte behöver vara de etablerade stora energibolagen som driver utvecklingen, utan hushåll, småföretag och nya aktörer kan åstadkomma väldigt mycket. Det blir svårt för stora kraftbolag att stoppa utvecklingen. Den kommer att gå vidare och den förnybara elens ekonomiska fördelar kommer att vara drivande.

Tomas menar att det är en tids- och platsfråga när och var utvecklingen kommer att ske, och att lokala politiska försök att blockera utvecklingen kan påverka hastigheten.

– Men i världen är ju utvecklingen ostoppbar. På den globala skalan är det väldigt tydligt kvantitativt om man tittar på utvecklingen. Till exempel var ökningen av installerad kärnkraftskapacitet i världen 4 GW förra året medan solelen växte med 200 GW.

I och med utvecklingen finns det många frukter att skörda. Förutom att elen kommer att vara billigare kommer vi även ha gjort oss av med beroendet av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

– Vi kommer ha undanröjt det som på 1900-talet såg ut att begränsa möjligheten för alla människor i världen att få en rimlig levnadsstandard. Nämligen att de fossila energiresurserna var begränsade. Dessutom skulle miljökonsekvenserna, om alla i världen använde fossila bränslen på det sätt vi har gjort i västvärlden, vara katastrofala, säger Tomas och fortsätter:– För den globala utvecklingen har det undanröjt några av de allvarligaste hindren och det kommer att möjliggöra, inte nödvändigtvis leda till, men möjliggöra, ett bättre liv för väldigt många människor i världen, avslutar Tomas.

Se Tomas Kåberger på Elfack

Den 9 maj tar Tomas Kåberger plats på Elfacks huvudscen. Hans session heter “Nu går det att vända bränsle-el systemet!” Där kommer han visa att sol- och vind-el blivit billigare än fossila bränslen och att man kan börja producera bränslen av el istället för att som på 1900-talet producera el av bränslen.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Så ska den nationella energiomställningen lyckas

I takt med att allt fler tjänster och produkter elektrifieras och digitaliseras krävs nya förhållningssätt och kompetensområden på såväl arbetsmarknaden som i vardagen. Energimyndigheten är en viktig aktör och arbetar aktivt för ett hållbart energisystem, med ett tydligt uppdrag att driva energiomställningen på nationell nivå.

– Bakgrunden till omställningen är att vi ska bli fossilfria till 2045, berättar Peter Bennich.

Optimerad energianvändning

Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analys om tillförsel och användning av energi i samhället. Just nu fokuserar de bland annat på tre spår kopplat till användarsidan: utfasning av lysrör, optimering av energianvändning och efterfrågeflexibilitet. Arbete med utfasning av lysrör innebär helt enkelt att belysningen på skolor och arbetsplatser runt om i landet ersätts med energisnålare LED-alternativ.

– Utöver att sänka driftskostnaderna är det här också en möjlighet till att få bättre belysning, säger Peter.

Utbytet kommer att kräva en stor arbetsinsats under flera år, vilket innebär många arbetstillfällen för leverantörer, ljuskonsulter och installatörer.

Optimering av energianvändningen och efterfrågeflexibilitet är två spår som går hand i hand med varandra. Genom att koppla ihop och styra olika funktioner i till exempel en fastighet kan energianvändningen optimeras, alltså sänkas, samtidigt som inomhusmiljön förbättras. Närvarosensorer och smarta kontrollsystem möjliggör exempelvis en optimerad energianvändning hos värmesystemet, belysningen och ventilationen, eftersom de dels samspelar och dels anpassas till personerna i lokalen och deras aktiviteter.

– Mer sofistikerade system använder även väderprognoser för att styra uppvärmningen på ett smartare och effektivare sätt, säger Peter.

Flexibel elanvändning

Liknande sammankopplingar är möjliga att genomföra mellan till exempel värmesystemet och ventilationen, solceller och batterier samt med elnätet. Då kan elanvändningen delvis styras av vad som händer i elnätet. Om nätet är ansträngt kan fastigheten tillfälligt minska sin elanvändning eller använda sina batterier.

– Vi kan själva välja att sänka användningen de tider på dygnet när elpriset är som högst, säger Peter.

Den typen av optimering genererar inte bara lägre elräkningar, utan också en plats på den så kallade flexibilitetsmarknaden. Genom minskad elanvändning eller ökad elproduktion skapas flexibilitet i elnäten i situationer med brist på överföringskapacitet, vilket möjliggör en effektivare användning av tillgängliga elnät. Flexibilitetsmarknaden erbjuder nya möjligheter för fastigheter, industrier med flera aktörer, som har möjlighet att anpassa sin elanvändning till vad som händer i elnätet. Ännu befinner marknaden sig i en utvecklingsfas och testas på lokal nivå, men Peter Bennich ser ljust på framtiden.

– Det finns ekonomiska incitament för att delta på flexmarknaden och i framtiden kan privatpersoner få betalt när de minskar sin elförbrukning, säger han.

Prioriterad kompetensförsörjning

Energiomställningen kommer kräva mycket av installatörer runt om i landet, allt från förändrade arbetsrutiner till helt nya arbetsmetoder. Energimyndigheten stöttar därför satsningar på kompetensförsörjning av olika slag, för att säkerställa att rätt kompetens finns. Certifiering av installatörer är ett exempel.

– Det är olika typer av utbildningar, bland annat om montering av solcellssystem, som i längden ska verka som en garanti för konsumenten, säger Peter.

– Installatörerna har en mycket viktig roll i omställningen. Energimyndigheten informerar om vad som ska göras men det är de där ute som gör allt jobb, och då är det också viktigt att de har rätt kompetens, avslutar han.

Energimyndigheten kommer att medverka på Elfack, 9-12 maj 2023 i Göteborg. De har ett dedikerat område på mässgolvet där de bland annat kommer att hålla samtal om energiomställningen och vilka utmaningar och möjligheter vi står framför.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Framtiden är elektrisk!

Att arbeta som elektriker idag är inte vad det var förr. I takt med att samhället blir allt mer elektrifierat och digitaliserat efterfrågas också kvalitativ kompetens. Elbranschen växer så det knakar och tusentals installatörer efterfrågas. Åsa Gabrielsson är verksamhetsansvarig på ECY och berättar om kompetensbristen och hur de arbetar för att vända trenden.

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger hon och förklarar att det går hand i hand med att branschen har haft god ekonomisk tillväxt och samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa menar att allmänhetens uppfattning om vad man arbetar med som elektriker behöver uppdateras.

– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Agenda 2030 öppnar nya dörrar för branschen

Prognosen säger att kompetensbristen kommer öka ytterligare i takt med att det fossilfria samhället träder fram i accelererande fart. Men förändringar öppnar också upp nya dörrar – här finns möjlighet till att bidra med innovationskraft och vara delaktig i omställningen till en hållbarare planet.

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen, där till exempel installation av laddstationer till elbilar, och klimatsmarta fastighetssystem bidrar och ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

Agenda 2030 möjliggör inte bara fler arbetstillfällen, utan också helt nya arbetsområden – förnyelsebara energisatsningar inom transportsektorn, systemintegration och arbete med hållbar uppvärmning av bostäder är bara några att nämna. Att samarbeta mellan olika branscher föder också nya innovationer, som ger plats för kompetensutveckling och skapar nya arbetsroller.

Innovativ rekrytering ur ett bredare perspektiv

ECY arbetar aktivt med att påverka utbildningssystem och elutbildningar via olika plattformar och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter för lärare och handledare. De tillhandahåller även, i samverkan med Arbetsförmedlingen, elteknisk validering för att möjliggöra för individer med branschkunskap från andra länder att komma snabbare ut i arbete.

Genom att arbeta med att sprida information om branschens olika yrkesroller har ECY som mål att öka kunskapen om branschen och attrahera fler människor.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetens. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson

Elbranschen är ett framtidsyrke med potential för innovation och kreativitet. Möjligheterna är oändliga och här finns utrymme för kompetens inom allt från elnät till förnyelsebar energi. Arbetsmarknaden blomstrar och här finns det god chans att vara med och bidra – på riktigt.

ECY kommer att medverka under Elfack i Göteborg 9-12 maj 2023. Där kommer de delta på olika scener med intervjuer, seminarier och yrkestävlingar som belyser kompetensförsörjning och framtida rekryteringsprocesser. 

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

“Så kan utbyggnaden av elnätet effektiviseras”

– När man bygger kraftstationer på traditionellt vis gör man ofta en betongbyggnad direkt på plats och utrustningen installeras komponentvis i små steg. Projektet får många gränssnitt och arbetet kräver mycket personal och maskiner för att fungera. Elnätet kommer i allt högre takt behöva förstärkas och byggas ut för att möta det ökade behovet av elektrifiering och för att nå klimatmålen. Detta ställer bland annat högre krav på ett enklare och mer effektivt projektgenomförande, från design till installation och driftsättning, säger Elin.  

Stora användningsområden för prefabricerade och modulära lösningar

Hitachi Energy har utvecklat ett prefabricerat modulkoncept som kan tillverkas, monteras och testas i fabrik. Förutom kortare ledtider i designfasen genom standardisering och repeterbarhet möjliggör det också en snabbare installation och driftsättning på plats. Hitachi Energy vill nu att fler ska upptäcka lösningen och alla dess användningsområden för både temporära och permanenta installationer. 

– I dagsläget ser vi att det finns ett ökande behov av temporära kraftanslutningar som man kan koppla upp när nätet går ner eller när en tillfällig elanslutning behövs. Då kan det modulära konceptet komma väl till hands. Både nätägare men även utvecklare av förnybara energikällor kan använda sig av en modulär station när de är långt ifrån det ordinarie nätet. Även i industrin finns stora användningsområden, till exempel där man har tung trafik eller inte får vara på plats så länge. Andra tillfälliga nätuppkopplingar kan vara på större evenemang, en temporär arbetsplats eller för entreprenad. Utöver det finns också behov på marknaden för att kunna bygga ut eller uppgradera sina befintliga kraftstationer med så få och korta avbrott som möjligt, där passar också det modulära konceptet in.

Elin berättar att det mobila segmentet med att till exempel kunna sätta moduler på en eller flera lastbilstrailers för att flytta vid behov, och att kunna ha möjlighet att leasa är en fördel av många.

– Genom prefabricering krävs upp till 60 procent mindre yta och behöver man köpa mindre mark kommer man minska sina kostnader på plats. Detta blir extra viktigt när man bygger i stadsnära miljöer där marktillgången är låg och kostnaden hög. Ledtiderna på site blir också betydligt kortare och man kan se kostnadsfördelar i investering och drift. Den prefabricerade lösningen har även en längre livstid. Känslig utrustning som integreras och förtestas i fabriksmiljö snarare än på en byggarbetsplats får tendensiellt färre fel och håller därmed längre. Den modulära inkapslingen ger ytterligare livslängdsfördelar jämfört med luftisolerad ställverksteknik som är mer exponerad, säger Elin. 

En mer hållbar konstruktion

Just frågan om hållbarhet växer sig allt större inom hela industrin och med tanke på det hoppas Elin och Hitachi Energy att det modulära konceptet på sikt och till en högre grad kan standardiseras. 

– Det går åt mindre material att bygga prefabricerat och modulärt. Vi brukar jämföra att bygga en platsbyggd traditionell anläggning i betong med att bygga en modulär i stål. På sikt kommer byggnadskonstruktioner i stål att kunna få en bättre miljöprofil än motsvarande i betong som kräver mer material, har högre koldioxidavtryck och är svårare att återvinna och därmed generera en större klimatbelastning. Med prefabricerat får man förutom en mer hållbar konstruktion också kortare processer, färre antal stora maskiner och färre personer på plats.  Det skapar helt enkelt en säkrare arbetsplats, avslutar Elin. 

Hitachi Energy medverkar under Elfack 9–12 maj 2023 och berättar då mer om hur man med hjälp av prefabricerade och modulära koncept kan effektivisera utbyggnaden av elnätet och accelerera övergången till ett mer hållbart energisystem. De kommer även att finnas på plats på mässgolvet där de ställer ut med hela Hitachi Energys erbjudande, bland annat prefabricerade och modulära lösningar men även den nya högspänningsbrytaren för 145 kV, lösningar för kontroll och övervakning, transformatorer, energilagerlösningar och mycket mera.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.