Archive for the ‘ANNONS FRÅN ELFACK’ Category

Energiomställningens dubbla krav: Teknisk innovation och kompetensutveckling

Med bakgrund på företag som Volvo och SKF är Magnus Kuschel en erfaren innovationsledare med omfattande kompetens från både nationellt och internationellt näringsliv. Hans industriella expertis tillsammans med en doktorsexamen inom utveckling och implementation kommer väl till hands i arbetet med energisektorns omställning.

– Just frågan om implementering är mycket relevant nu med den stora omställning som sker inom energiområdet i allmänhet och med potentialen att realisera kombinerade energiparker, säger Magnus Kuschel, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Utveckling av kombinerade energilösningar

Magnus Kuschel betonar vikten av att hitta innovativa sätt att optimera energisystemet där elektrifiering hjälper till att bryta dagens fossilberoende. En viktig aspekt inom detta område är användningen av smarta kombinationer i lokala energisystem. 

Enligt Kuschel handlar konceptet om att integrera olika energikällor och teknologier vilket skapar flexibilitet och frigör effekt samt minskar miljöpåverkan. Detta kan inkludera att kombinera vindkraft med solenergi, batterilagring och andra källor för att skapa ett heltäckande och pålitligt energisystem.

– Tyvärr uppstår lätt polariserade åsikter och en tro att det räcker med enbart en enkel lösning, men energisystemet är komplext och behoven hänger ihop på många sätt. Det är inte det ena eller andra utan det gäller att snabbt få bort fossila bränslen. Där det finns vindkraft finns en potential att komplettera med solparker. En stor fördel är att dra nytta av den redan befintliga infrastruktur som byggts. Det gäller nätstationer, kraftledningsgator etc. Något förenklat går det, som exempel, att för varje 10 MW effekt vindkraft lägga till hälften sol, alltså 5 MW solenergi utan att behöva göra några stora ingrepp på infrastrukturen. Naturens fenomen kompletterar varandra, säger Magnus Kuschel.

Han menar att kombinerade energilösningar inte bara förbättrar kapacitetsutnyttjandet utan utgör också en hållbar lösning som minskar beroendet av fossila bränslen. 

– Detta skifte har redan börjat ta form i vissa delar av världen, med flera goda exempel i Tyskland. Integrationen av olika energikällor har visat sig vara innovativ och gynnsam på flera sätt såsom för samhällets infrastrukturtjänster, energileverantörer och klimatnytta, säger Kuschel. 

Kompetensutveckling som nyckel till framgång

För att realisera potentialen i kombinerade energilösningar och möta de framväxande behoven inom energibranschen är kompetensutveckling en kritisk faktor. Magnus Kuschel understryker att energibranschen ständigt förändras, och att det krävs att både nuvarande och framtida yrkesverksamma i branschen utvecklar sina färdigheter och kunskaper.

– Den typen av förändringar som vi ser nu har inte skett på över 50 år, och många individer kan känna sig överväldigade. En av lösningarna på detta är att öka mångfalden. Att inkludera fler kvinnor och personer med internationell bakgrund. Personer som nyligen har deltagit i uppbyggnaden av energisystem i sina hemländer kan bidra med värdefull kompetens och perspektiv, menar Magnus Kuschel.

Innovatum Science Park, där även Energikontor Väst ingår, arbetar aktivt med kompetensutveckling för att möta kraven. Två exempel som Magnus Kuschel nämner är samarbetet med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

– Samarbetet med Högskolan Väst fokuserar på arbetsintegrerat lärande för framtidens elsystem, vilket är avgörande för att skapa både livslångt lärande och i Fyrbodal utveckla nya flexibilitetstjänster. Dessutom samarbetar vi med Högskolan i Skövde för att skapa digitala tvillingar inom el och energi, en teknik som har potential att frigöra innovation i Skaraborg samt bidra till kompetensutveckling för flera olika tjänster.

Ett annat exempel som Magnus beskriver är samarbetet mellan Innovatum Science Park och företag i Vårgårda. Aktörer som Gustavsberg, Magna, Doggy och Sundolitt har tillsammans med CoI (Center of Innovation) gått samman i ett projekt under namnet 3F, “Förnybart, Flexibilitet & Företag”. Dessa samarbeten och nätverk främjar kompetensutveckling och innovation.

Magnus Kuschel betonar förutom samverkan också vikten av samutveckling.

– Våra bästa möjligheter handlar om att vi måste mötas i samutveckling. Det är ingen enskild organisation, aktör eller sektor som ensam kan lösa utmaningarna vi står inför. Genom samutveckling sparar vi tid, främjar konkurrenskraft, kan skapa nya företag eller förändrade tjänsteerbjudanden och dessutom vinner vipå det genom att göra klimatnytta.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Elbilsladdningens största risker 

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard är en ideell förening som ansvarar för all standardisering inom Sveriges elektrotekniska område. Föreningen består idag av cirka 100 tekniska kommittéer som i sin tur bemannas av omkring 800 experter. Experter som utför standardiseringar inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Inom SEK Svensk Elstandard är Ingvar bland annat ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar medljusarmaturer,  maskinsäkerhet, och elinstallationsmaterial. 

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer.

Är elbilsladdningen farlig och i så fall hur farlig?

Det krävs väldigt hög ström under lång tid för att ladda en elbil. Att använda ett vanligt vägguttag där elinstallationen inte är gjord för elfrodonsladdning innebär därför en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är normalt sett inte gjorda för att hantera en maxbelastning under så lång tid. 

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

Eftersom riskerna med att ladda bilen i ett vanligt vägguttag är så stora rekommenderar SEK Svensk Elstandard att alla som har en elbil laddar den i en riktig laddstation. Även en lösning där man använder en laddbox på sladd som man kopplar i sitt vanliga vägguttag ska användas med försiktighet och bara ses som en nödlösning, menar Ingvar. 

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Laddstationerna behöver styrning

Bristen på kapacitet i vårt elnät är en av elkraftsbranschens stora utmaningar. Enligt Energimyndigheten kan Sverige dessutom komma att behöva dubbelt så mycket el inom bara tio år. Även om nya elbilar har längre och längre räckvidd skapar den stora ökningen av elbilar problem för elen att räcka till. 

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

Men elsäkerhet och elbilsladdning är inte de enda utmaningarna som elkraftsbranschen står inför. Även arbetskraftsbristen är ett stort problem och Ingvar beskriver den som en stoppkloss för många länder.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät, avslutar Ingvar Eriksson.

Nya unika lösningar på Elfack

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Elbranschen – en framtidssäker sektor

Yrkesrollen elektriker har utvecklats mycket under åren. I linje med att samhället elektrifieras och digitaliseras förändras också efterfrågan på kompetens. Branschen växer så det knakar och just nu efterfrågas tusentals installatörer. Åsa Gabrielsson jobbar som verksamhetsansvarig på ECY och berättar hur de jobbar för att vända den nedåtgående trenden och rådande kompetensbristen. 

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger hon och förklarar att det går hand i hand med att branschen har haft god ekonomisk tillväxt och samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa Gabrielsson menar att allmänhetens uppfattning av elektrikerns roll behöver uppdateras. 

– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhetsmålen skapar nya möjligheter i branschen

I takt med att det fossilfria samhället växer fram säger prognosen att kompetensbristen kommer att öka ytterligare. Förändring genererar med det sagt inte bara utmaningar utan även möjligheter. Det skapar chansen att bidra med innovationskraft och vara delaktig i att möjliggöra omställningen till en mer hållbar värld och bransch. 

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen. Där bidrar till exempel installation av laddstationer till elbilar och klimatsmarta fastighetssystem ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

I och med Agenda 2030 skapas nya arbetstillfällen såväl som helt nya arbetsområden. De förnyelsebara energisatsningarna har öppnat nya möjligheter inom till exempel systemintegration, transportsektorn och hållbar uppvärmning av bostäder. Samarbete över sektorer främjar även nya innovationer som i sin tur genererar kompetensutveckling och nya typer av arbetsroller.

Vidgade vyer av innovativ rekrytering

ECY jobbar aktivt med påverkan av utbildningssystemet och elutbildningarna via ett antal olika plattformar. De erbjuder även kompetenshöjande aktiviteter för både handledare och lärare. I samarbete med Arbetsförmedlingen tillhandahåller ECY också en elteknisk validering för att se till att individer med branschkunskap från andra länder snabbare kommer ut i arbete. 

ECY:s mål är att öka kunskapen och attrahera fler människor genom informationsspridning om branschens olika roller och möjligheter.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetenser. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting som branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson.

Elbranschen befinner sig i en minst sagt intressant fas just nu. Det är en framtidssäker sektor där potentialen för kreativitet och innovation är oändlig. Här finns många möjligheter, och utrymmet för kompetensutveckling sträcker sig över en bred skala, från elnät till förnybar energi. I en blomstrande arbetsmarknad finns en betydande möjlighet att aktivt bidra till branschens utveckling.

Elfack – en mötesplats för branschens kompetens

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Elbilar som potentiella energilager för att balansera elnätet

Det finns stora mängder energi i elbilarnas batterier när de står stilla och inom PEPP är man nyfikna på hur det går att tillvarata energin. De undersöker nu om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon som har en överkapacitet som inte kommer till användning.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Hur testerna utforskar framtidens energianvändning

Möjligheterna kring energianvändningen undersöks i två olika tester. I ett av testen använder man sex parkerade bilar i ett parkeringsgarage på Lindholmen i Göteborg. Även i det andra testet används sex parkerade bilar men då från Volvo On Demands bilpoolstjänst.  

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, ytterligare en av aktörerna inom PEPP.

Genom att utföra två tester får man möjligheten att studera effekten inom olika användningsområden. Det handlar alltså om samma lösning i grunden men utifrån olika situationer. Den största skillnaden är att bilarna i garaget står still under längre tid än de i bilpoolstjänsten. 

Testerna sker under en tvåårsperiod och i slutet av 2024 ska projektet kommit fram till sitt nästa steg. Under 2025 väntar studier i större skala. 

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars Bern.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

En nyckelkomponent för framtidens elsystem

PEPP kraftsamlar akademisk forskning med medverkan av kommunala samt industriella aktörer. Robert Eriksson påpekar att projektets fokus är särskilt relevant i ljuset av den pågående diskussionen om energifrågor och den ökande användningen av elfordon.

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert Eriksson.

Syftet med testerna är att generera information som kan användas för att utvidga användarstudierna. Testerna omfattar även tekniska komponenter som sträcker sig från hur laddningsstationerna ska fungera till vilka säkerhetsåtgärder som krävs. I början ligger även särskilt fokus på att identifiera vilka incitament som driver användarna att dela sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta Ahlberg.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars Bern.

För närvarande sker installationen av många solpaneler, och framöver förväntas antalet växelriktare och batteriladdare öka avsevärt. Detta syftar till att bidra till stabiliseringen av elsystemet. Inom ramen för PEPP-projektet undersöks elbilar för deras potential att fungera som både energikonsumenter och energiproducenter.

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta Ahlberg.

PEPP är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone där näringsliv, det offentliga, akademi och institut i samverkan testar och utvecklar framtidens utsläppsfria transportsystem. 

Bakom projektet ligger Lindholmen Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Business Region Göteborg och Mölndala Fastighet. Projektets finansiering kommer från Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova, som bidrar till forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet genom att stötta innovationsprojekt.

Nya unika lösningar på Elfack

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Energibranschens totala revolution

Energibranschen är inte ny för Tomas Kåberger. Han har vigt hela sin karriär till energifrågan – i näringslivet, branschorganisationer, statligt och akademiskt. Inte minst har han varit generaldirektör för Energimyndigheten. Idag är han professor på Chalmers och sitter som styrelseordförande för ett institut i Tokyo med fokus på förnybar energi i såväl Japan som övriga Asien. Han innehar även styrelseuppdrag i andra betydande företag, såsom Vattenfall och Persson Invest.

– Det som har hänt de senaste tio åren är att elproduktion med sol- och vindenergi har blivit billigare per energienhet än olja. Det är en dramatisk förändring. På 1900-talet använde man olja och andra fossila bränslen för att producera el och därför kostade el alltid mer än bränsle. Men nu när el kan produceras billigare än bränsle kan man vända på systemet och använda el för att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen, säger Tomas Kåberger och fortsätter:

– I första hand kommer det här användas i industrin, exempelvis i stålindustrin, men det finns också investeringsbeslut om att använda el för att producera vätgas och tillsammans med koldioxid från biobränsleanläggningar producera flytande drivmedel till exempelvis sjöfarten. Att vända bränsle- och elsystemet är en total revolution i energibranschen.

Kåberger menar att det är i de länder som redan har ett helt fossilfritt elproduktionssystem där bränsle- och elsystemsvändningen kommer att ske först. Sverige är ett exempel och här kan vi börja redan nu. Däremot i de länder där man samtidigt använder fossila bränslen är det en sämre idé.

– Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder. Vi kan bli först med att producera fossilfritt stål och först med att producera elektrobränslen till flyg och sjöfart. Det är en fin möjlighet.

Utvecklingens geopolitiska utmaningar 

Att göra betydande förändringar i industriella system kommer med sin beskärda del utmaningar. Ofta innbär det också ett motstånd från etablerade branscher och företag. Tomas Kåberger menar dock att även geopolitiska konflikter är en utmaning i förändringen. 

– Den nuvarande kampen om energin präglas av att Ryssland, som har varit världens största nettoexportör av olja och gas och en stor exportör av kol och kärnbränsle, är ett land som inte har något alternativ till detta. Det är deras största exportinkomst och står för en stor del av statsbudgeten. Samtidigt har EU varit beroende av import till stor del från just Ryssland. Att snabbt komma ifrån beroendet av fossila bränslen ligger väldigt mycket i EU:s intresse och det är något som är väldigt dåligt för Ryssland, säger Tomas Kåberger.

Han fortsätter med att påpeka att med tanke på den geopolitiska utvecklingen är Ryssland i en mindre fördelaktig position än Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, där ledarna redan har påbörjat förberedelser. För närvarande investerar de i att uppföra världens mest kostnadseffektiva solenergianläggningar och riktar in sig på att attrahera den energisnåla industrin.

– Ryssland har inte alls utvecklat någonting när det gäller alternativen till de gamla energiteknologierna och därför är Ryssland det land som nu är mest engagerat i att försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i västvärlden.

Drivkraft i den förnybara energins lönsamhet

Det finns enorma fördelar i en omställning där fossila bränslen fasas ut. Men oavsett behöver en omställning i den här magnituden sina drivkrafter och möjliggörare.

– För det första finns drivkraften genom att sol- och vindkraften är så lönsam. För det andra är möjliggöraren att de nya teknologierna inte har samma stora skalfördelar som gamla elproduktionsteknologier. Det betyder att det inte behöver vara de etablerade stora energibolagen som driver utvecklingen, utan hushåll, småföretag och nya aktörer kan åstadkomma väldigt mycket. Det blir svårt för stora kraftbolag att stoppa utvecklingen. Den kommer att gå vidare och den förnybara elens ekonomiska fördelar kommer att vara drivande.

När och var utvecklingen kommer att ske är en plats- och tidsfråga, menar Tomas Kåberger. De lokala politiska försöken att stoppa utvecklingen kan komma att påverka dess hastighet. 

– Men i världen är ju utvecklingen ostoppbar. På den globala skalan är det väldigt tydligt kvantitativt om man tittar på utvecklingen. Till exempel var ökningen av installerad kärnkraftskapacitet i världen 4 GW förra året medan solelen växte med 200 GW.

Utvecklingen ger många frukter att skörda. Elen blir billigare och därtill det kommer vi ha gjort oss av med vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska mängden växthusgaser som släpps ut. 

– Vi kommer ha undanröjt det som på 1900-talet såg ut att begränsa möjligheten för alla människor i världen att få en rimlig levnadsstandard. Nämligen att de fossila energiresurserna var begränsade. Dessutom skulle miljökonsekvenserna, om alla i världen använde fossila bränslen på det sätt vi har gjort i västvärlden, vara katastrofala, säger Tomas och fortsätter:– För den globala utvecklingen har det undanröjt några av de allvarligaste hindren och det kommer att möjliggöra, inte nödvändigtvis leda till, men möjliggöra, ett bättre liv för väldigt många människor i världen, avslutar Tomas.

Elfack 2025

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Ett smartare energisystem med hyrbridenergiparker

Trots att solmarknaden i Sverige blomstrar, möter den utmaningar när det gäller storskaliga markbaserade solparker. Ludvig Bydén förklarar: 

– De hinder vi stöter på idag för storskalig solkraft ligger i de långa, komplicerade och oförutsägbara tillståndsprocesserna. Även om solpaneler installeras i snabb takt hos både privatpersoner och företag, till exempel på stora logistik- och industriella tak, utgör de för närvarande endast cirka 2 % av den totala elproduktionen i Sverige. Vårt mål är att nå 15 % av den totala elproduktionen på kort sikt, med en specifik ambition att producera 30 TWh år 2030.

Den positiva inställningen från allmänheten, i kombination med potentialen hos storskaliga markbaserade solcellsparker, indikerar en lovande framtid för solkraften. Det finns många ansökningar om tillstånd för solcellsparker som väntar på godkännande hos länsstyrelsen.

– Vår största markförlagda solcellspark i Sverige idag har en installerad effekt på 22 MW. Om vi vänder blicken mot Danmark som har mindre än en tiondel av sveriges yta ligger den största på 300 MW. Potentialen är alltså stor, berättar Ludvig Bydén. 

En avgörande faktor i bedömningen kring markförlagda solparker är markanvändningen och värderingen av olika samhällsintressen. Trots att många jordbrukare är intresserade och andelen lågproduktiv mark i träda ökar finns en pågående diskussion om värderingen mellan jordbruk och förnybar energi. 

Framtiden finns i hybridlösningar

Ludvig betonar potentialen för hybridlösningar som en betydande lösning på utmaningarna med markbaserade solparker. 

– Det finns många fördelar med hybridparker och en av dem är tillgången till mark. För en projektutvecklare är tillgången till mark och nätanslutning avgörande. Genom att samförlägga olika kraftslag på samma plats använder man mark och elnät på ett mer effektivt sätt, säger Ludvig Bydén. 

Harangvliet – Vattenfalls hybridpark i Nederländerna 

Vattenfall har framgångsrikt etablerat sin första hybridenergipark i Nederländerna, där de kombinerar vindkraft, solenergi och batterilagring. Med en total kapacitet på 60 MW motsvarar parken årlig elförbrukning för ungefär 40 000 hushåll. 

– Vattenfalls park Haringvliet är ett bra exempel på en positiv etablering av flera kraftslag på samma plats. De skapar möjlighet att bättre utnyttja den lokala infrastrukturen och transformatorstationen bättre, samt diversifierar intäkterna. Det bästa med kombinationen vind och sol är att de procentuellt har väldigt låg samvariation. Det innebär att det blåser som bäst när solen inte lyser som starkast och vice versa. Både när det kommer till tider på dygnet och tider på året, säger Ludvig Bydén. 

En näranslutning dimensioneras normalt baserat på den maximala produktionskapaciteten. På grund av att vind och sol har låg samvariation kan nätanslutningen motta vind när den producerar maximalt och sol när den producerar maximalt. De stunder de båda kraftslagen överskrider nätets kapacitet kan lagringsresursen ta hand om överskottet. Man kan alltså nyttja samma nätanslutning och få ut mer elproduktion med ett jämnare flöde.

“Lagringen är en stor möjliggörare” 

Lagring är ett ytterligare komplement som stärker hybridparkerna. 

– När det väl sker samvariation mellan kraftslagen kan ett lagringsalternativ som vätgas eller batteri underlätta ytterligare för nätet. Lagringen är en stor möjliggörare för att lösa utmaningarna i nätet. Det blir en win-win för att nätägaren får en jämnare leverans av el och behöver inte dimensionera nätanslutningen för din topp-produktion, som faktiskt används väldigt liten del av tiden, utan kan frigöra mer plats i nätet och utnyttja det bättre. I tider som dessa, då vi står inför utmaningar inom vår elförsörjningsinfrastruktur, är alternativa lösningar som optimerar dess användning utan att vi nödvändigtvis behöver bygga ut, högst önskvärda, avslutar Ludvig Bydén. 

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.

Första fabriken för förnybar e-metanol – i världen

Historisk bränsleframställning har inneburit att vi grävt upp kol, något som senare allt mer bytts ut till olja. Två sätt att ta fram bränsle på som har en negativ inverkan på miljön. Sjöfarten brukar idag 300 miljoner ton bränsle årligen. En ogreppbar mängd som måste ersättas med förnybara alternativ akut. Liquid Winds vision handlar om att tillverka grönt elektrobränsle i kommersiell skala. Genom att byta ut fossila bränslen vill de bidra med en minskning av koldioxidutsläpp.

– Vi har använt både kol och olja obehindrat och dessutom inte betalt någon utsläppsavgift. Vi måste ställa om. Och när vi gör det måste vi använda de resurser vi har. Genom att kombinera el från vind och sol med biogen koldioxid möjliggör Liquid Wind framtagandet av e-metanol som är ett elektrobränsle, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Ett CO2-neutralt flytande bränsle

Grå metanol framställs av fossila bränslen och har historiskt varit välanvänt inom bland annat kemiindustrin. Liquid Wind arbetar nu för att skapa ett flytande bränslealternativ som är koldioxidneutralt. Detta genom att ta fram e-metanol av förnybar energi.

– Liquid Wind är ett elektrobränseutvecklingsföretag. Vi både förbereder och tar fram allt som behöver göras för att bygga fabriker där man kan framställa vårt elektrobränsle. Det arbetet innebär att vi gör allt från att hitta mark och elektricitet till koldioxid av den biogena typen. Biogen koldioxid kommer från organiska material eller från något som kommer från växtriket, säger Claes och forstätter:

– Vår första produktionsanläggning, FlagshipONE, utvecklas just nu i Örnsköldsvik. FlagshipONE ägs gemensamt av oss och danska Ørsted. För att skapa e-metanol kommer vi att ta biogen koldioxid från Övik Energis kraftvärmeverk och sedan kombinera den med grön vätgas som är framställd av vindkraftsbaserad el.

Ett Sverige i ledning

FlagshipONE planeras börja byggas i början av 2023. Anläggningen, som ska ligga i Örnsköldsvik, är inte bara den första kommersiella anläggningen för förnybar e-metanol i Sverige – utan också i världen. Claes menar att detta är det största som hänt inom bränsle på 100 år.

– Att vi kan göra det i Sverige är otroligt häftigt. Här finns tillgång till biogen koldioxid. Vi har även den teknologi som behövs och kunskapen om att bygga en sådan här typ av anläggning. Att vi kan ta stafettpinnen i det här segmentet är oerhört positivt för Sverige. Men vi måste även säkerställa att både användare och beslutsfattare är med och möjliggör omställningen.

Sedan 2016 har Liquid Wind jobbat med Stena då de deltog i deras förstudie kring elektrobränslet. Stena Germanica konverterades redan 2015 för att kunna gå på just metanol. För att sjöfarten ska kunna ställa om och använda bränslet är både arbete och förberedelse nödvändigt. För att samhället ska ha förutsättningar att genomföra den här typen av förändringar, krävs även insatser från politiken. Claes menar att det här finns en kommersiell utmaning.

– Tekniken, elen och viljan att göra det här finns. Men under omställningsfasen till grönt bränsle behöver sjöfarten stöd från regeringen. Om man inte har omställningsstöd blir det mer utmanande att göra det kommersiellt, säger Claes och betonar vikten av samverkan:

– Vi befinner oss i en verklighet där vi inte har tid att vänta, och då måste vi hjälpas åt.

6-9 maj 2025 återvänder Elfack till Svenska Mässan.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Elnätsbranschens utmaningar när samhället elektrifieras

Elnätsbranschen befinner sig i förändring. I takt med att samhället elektrifieras synliggörs även de prövningar som kommer med en så stor omställning. Stora delar av industrin, såväl som intressenter påverkas av den pågående elektrifieringen. Och faktum är, att stärkta elnät är en förutsättning för att vi ska ha kapacitet att ställa om.

EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) är en branschpraxis som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av elnäten i Sverige. EBR-systemet används av i princip alla elnätsföretag runt om i Sverige. Peter Silverhjärta är sakkunnig på EBR och menar att det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi planerar stärkta elnät.

– Vi befinner oss i ett läge där det diskuteras kring att man under kommande år behöver reinvestera i Sveriges elnät. Men vid sidan av den diskussionen har vi också ett läge där vi saknar kompetent personal. Kunskap är en bristvara. Jämsides med detta finns kraven på att näten ska byggas kostnadseffektivt.

Och elnätsbranschen är inte ensamma om att sakna rätt kompetens. Kompetensbristen präglar stora delar av industrin och synliggör behovet av ny kunskap och fler medarbetare.

Hållbarhet spelar huvudroll i innovation

Samtidigt som vi befinner oss i en position där behovet av reinvestering i elnäten kantas av flera utmaningar står vi också mitt i en tid där innovation går snabbare än någonsin och där det ofta är just hållbarhet som får sätta agendan för den nya tekniken.

– Det presenteras mycket ny teknik och ny innovationer. Något som man tittar mycket på nu är alternativa material, säger Peter och fortsätter:

– Till exempel har vi trästolpar, som tidigare har impregnerats på ett sätt som vi gradvis nu försöker undvika på grund av den miljöpåverkan impregneringen medför.

Samverkan viktigare än någonsin

Elnätsbranschens utmaningar och aktuella frågor är stora och kan inte hanteras enskilt. För att möjliggöra lösningar och skapa skillnad krävs gränsöverskridande dialog och gemensamma åtgärder.

På Elfack 2025 samlas hela el- och belysningsbranschen för att ta gemensamma krafttag och aktualisera industrins största frågor. Under ett och samma tak samlas innovation, inspiration och nätverkande.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Energieffektivisering – nyckelroll i omställningen

Behovet av att bli mer smart och energieffektiv är stort och återfinns inom flera sektorer såsom fastighet och transport. Och några som arbetar med elektrifiering och hållbarhet länge är ABB. ABB vittnar nu om en ökad trend där lösningar som är smarta, digital och flexibla blir allt mer betydande. Mats Peterson på ABB menar att industrin här ligger i framkant.

– När elförbrukningen är dyr vill man hålla nere, och lagra den. När elpriset är lägre vill man sedan kunna använda den lagrade elen vid behov. Potentialen till effektivisering genom digitala lösningar är stor. Med sina styrsystem och kontroll över processer ligger industrin i ledning, medan till exempel fastighetssektorn har mer jobb att göra innan de är i mål.

“Incitamenten behöver förändras”

Just nu präglar debatten om energipriser mediebevakningen och många människor lider av de höga kostnaderna. Samtidigt, har hållbarhet aldrig varit så viktigt. Och faktum står klart: någonting behöver förändras. Mats menar att elpriserna skulle gå ner om industrin och fastigheter skulle bli mer energieffektiva och som ett led i det minska sin energiförbrukning.

– Inom exempelvis energilagring behöver vi teknisk innovation, och där måste vi hjälpas åt för att hitta tekniska lösningar. Med det sagt finns det flera andra områden där lösningarna redan finns. Vi behöver förändra vår inställning och genom det faktiskt genomföra nödvändiga förändringar.

För att förändra incitamenten och i det ledet genomföra förändringarna behöver Sveriges ledning sätta tydliga mål inte bara kring vilken väg vi vill vandra, utan även när vi ska vara klara.

– Transportsektorn är ett bra exempel på detta. Där har vi satsat stort när det kommer till laddinfrastruktur och alla lösningarna finns på plats. Men det saknas en riktning. Näringslivet kommer att fixa det här om myndigheterna tar täten och sätter tydliga mål. De höga elpriserna har gett oss en knuff men faktum är att tydliga krav måste vara på plats för att förändringen ska kunna göras.

Akuta behov banar väg för gemensamma krafttag

Världen befinner sig i ett läge där både behov och krav ändrats i en snabb takt. Det som är positivt med skiftade, och akuta behov är att vi är mer benägna att ta krafttag för att lösa de utmaningar som finns. Tidigare har elektrifiering och rena energifrågor haft ett stort fokus för att vi ska få ner våra CO2-utsläpp. En tredjedel av alla utsläpp kommer från transportsektorn och en tredjedel från industrin. Inom de segmenten finns det minst sagt många fördelar med att elektrifiera. För att lyckas med den elektrifieringen kommer vi behöva bygga ut både sol- och vindkraft. Det i sin tur innebär att våra elnät behöver förstärkas. Det är frågor som tidigare satt agendan, men Mats menar att en ny fråga nu tar allt större plats.

– Energieffektivisering är det sättet där vi snabbast kan påverka och göra skillnad. Vi måste göra både industrier och byggnader mer energieffektiva. Dels för klimatets skull och dels för att få ner priserna på el. Det är något vi på ABB arbetar mycket med.

På Elfack 2023 möts el- och belysningsbranschen för att samverka kring industrins viktigaste frågor. Här samlas innovation, nätverkande och ny teknik under ett och samma tak. ABB Electrification finns på plats för att visa lösningar inom elektrifiering och energieffektivisering.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.

Fastighetsägarna arrangerar tävling – ska stötta energieffektivisering

Branschorganisationen Fastighetsägarna verkar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad, detta med uppdraget om att förbättra Sveriges fastighetsföretagande så att bostad- och lokalmarknaden kan utvecklas. En av fastighetsägares i särklass största frågor handlar idag och energieffektivisering.

Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna som nu arrangerar en tävling för att entusiasmera och skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som kan underlätta för fastighetsägare.

– Syftet med tävlingen är att ge fastighetsägare kontroll över sin effekt- och energianvändning, något som aldrig förr varit så viktigt som nu, säger Rikard och fortsätter:

– Det har aldrig varit mer intressant än nu att prata om hur vi kan drifta fastigheter på ett mer energieffektivt sätt. Branschen är väldigt energiintensiv och vi ser att digitaliseringen har en betydande förmåga att möjliggöra utvecklingen.

Effektivisering kräver tillförlitlig data

Ansvariga för tävlingen är Fastighetsägarna, men den är en gemensam insats mellan Bebo och Belok. Finansieringen för tävlingen står Energimyndigheten för. Genom tävlingen hoppas man att fastighetsägare kan bli hjälpta i att nå energieffektiviseringsmål, detta genom information kring energianvändning. Information som är både detaljrik och pålitlig. Till hjälp har man haft en referensgrupp på ungefär 20 fastighetsägare som varit med och tagit fram tävlingens kravspecifikation.

– Att vi tagit fram kravspecifikationen tillsammans med fastighetsägarna är bra ur flera synsätt. Det gör att det blir klart för leverantörerna vad som behövs. Och det är något som inte bara är fördelaktigt för dem, utan även för slutresultatet.

Rikard menar att vi behöver smartare system på marknaden. System som kan integreras med andra digitala system och leverera värdefull data.

– När vi utser vinnaren tittar vi på flera olika områden. Till exempel energi, miljö och användarvänlighet. Vi måste hitta system som både kan uppnå existerande regelverk och göra energiuppföljning smartare.

Bakom tävlingen där Fastighetsägarna står som ansvariga finns det också drivande faktorer, som de nya lagkrav som innebär att man måste kunna redovisa sin energianvändning och klimatpåverkan såväl som fastighetsägarnas egna fokus på effektfrågan.

– Effektfrågan är stor. Höga belastningar under vissa tider medför stora utmaningar. Därför vill vi fokusera på vad som skapar störst värde för fastigheten, omgivande system och priset.

Rikard förklarar att tillförlitlig data är avgörande för att skapa förståelse kring energianvändning och omgivande energisystem.

– Det handlar i slutändan om hur vi kan optimera effektuttag, drifta bättre och förbättra produktionen.

Då presenteras finalisterna

Frågan kring energieffektivitet har aldrig varit så aktuell och viktig som den är nu. Fastighetsägarnas tävling ämnar stötta såväl innovation som fastighetsägare i en tid där effekten har en enorm betydelse. Tävlingens finalister tillkännages på Elfack 2023.

Elfack samlar el- och belysningsbranschen på en gemensam arena där nätverkande, ny teknik och samverkan står i fokus. Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.