Elbilar som potentiella energilager för att balansera elnätet

PEPP, Public EV Power Pilots, är ett nytt samverkansprojekt som undersöker om elbilar kan användas som ett energilager för att hjälpa till och balansera elnätet. I två tester kommer projektet använda en bilpoolstjänst och stillastående bilar i ett garage för att se vilka möjligheter respektive område kan innebära.

Det finns stora mängder energi i elbilarnas batterier när de står stilla och inom PEPP är man nyfikna på hur det går att tillvarata energin. De undersöker nu om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon som har en överkapacitet som inte kommer till användning.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Hur testerna utforskar framtidens energianvändning

Möjligheterna kring energianvändningen undersöks i två olika tester. I ett av testen använder man sex parkerade bilar i ett parkeringsgarage på Lindholmen i Göteborg. Även i det andra testet används sex parkerade bilar men då från Volvo On Demands bilpoolstjänst.  

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, ytterligare en av aktörerna inom PEPP.

Genom att utföra två tester får man möjligheten att studera effekten inom olika användningsområden. Det handlar alltså om samma lösning i grunden men utifrån olika situationer. Den största skillnaden är att bilarna i garaget står still under längre tid än de i bilpoolstjänsten. 

Testerna sker under en tvåårsperiod och i slutet av 2024 ska projektet kommit fram till sitt nästa steg. Under 2025 väntar studier i större skala. 

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars Bern.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

En nyckelkomponent för framtidens elsystem

PEPP kraftsamlar akademisk forskning med medverkan av kommunala samt industriella aktörer. Robert Eriksson påpekar att projektets fokus är särskilt relevant i ljuset av den pågående diskussionen om energifrågor och den ökande användningen av elfordon.

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert Eriksson.

Syftet med testerna är att generera information som kan användas för att utvidga användarstudierna. Testerna omfattar även tekniska komponenter som sträcker sig från hur laddningsstationerna ska fungera till vilka säkerhetsåtgärder som krävs. I början ligger även särskilt fokus på att identifiera vilka incitament som driver användarna att dela sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta Ahlberg.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars Bern.

För närvarande sker installationen av många solpaneler, och framöver förväntas antalet växelriktare och batteriladdare öka avsevärt. Detta syftar till att bidra till stabiliseringen av elsystemet. Inom ramen för PEPP-projektet undersöks elbilar för deras potential att fungera som både energikonsumenter och energiproducenter.

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta Ahlberg.

PEPP är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone där näringsliv, det offentliga, akademi och institut i samverkan testar och utvecklar framtidens utsläppsfria transportsystem. 

Bakom projektet ligger Lindholmen Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Business Region Göteborg och Mölndala Fastighet. Projektets finansiering kommer från Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova, som bidrar till forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet genom att stötta innovationsprojekt.

Nya unika lösningar på Elfack

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.