Preem satsar stort på förnybar produktion

Industrin ställer om och efterfrågan på förnybara drivmedel ökar. Preem genomför just nu stora projekt för att växla upp den förnybara produktionen. Bland annat genom ett intensivt arbete som ska mångdubbla förnybar kapacitet. “Vi anpassar vår produktportfölj efter den efterfrågan som finns i framtiden” säger Henrik Rådberg, chef för Preems avdelning Nya möjligheter.

Preem har sedan år 2020 genomfört flera viktiga prioriteringar kopplade till omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Nu fokuserar företaget på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet. Och en viktig del i det handlar om att anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion.Henrik Rådberg är chef för Preems avdelning Nya möjligheter. Nya möjligheters mission handlar om att genom innovation och strategisk affärsutveckling utveckla Preems färdplan med målet om att hela värdekedjan – råvara, produktion och produkt – är klimatneutral 2035.

– Parisavtalet är en grund till det vi gör på Preem just nu. Vi hade påbörjat en resa inom omställningen innan avtalet var på plats, men nu blir det allt viktigare för oss att skynda på omställningen. För oss innebär det ett skifte med minskande tyngdpunkt på vägtransportdrivmedel och ökande på flygsektorn och den marina sektorn, och även mot kemisk industri. Det kommer att behövas kolväten, men det vill vi göra från förnybart och återvunnet, berättar Henrik Rådberg.

Biodrivmedel genom stor ombyggnation

Preem arbetar just nu med ett stort ombyggnadsprojekt. Projektet innebär att en dieselanläggning vid Lysekilsraffinaderiet konverteras till samprocessing av förnybar matning för produktion av biodrivmedel.

– Anläggningen producerar idag diesel i miljöklass 1. Vi bygger om så att vi kan samprocessa den med 40 procent bioråvara. Det innebär att det behövs byggas nya rörledningar från hamnar där råvaran importeras. Ledningarna kommer sedan gå till befintliga lagringstankar som tidigare använts till fossila drivmedel men som nu kommer användas till förnybara. Själva processanläggningen bygger vi om för att anpassa reaktorer, värmesystem och metallurgi så att de motverkar korrosion. Ombyggnationen är i full gång och målsättningen är att vi ska kunna ta anläggningen i drift under första kvartalet av 2024.

Preem driver även ett arbete med kontinuerlig uppgradering av lignocellulosa till högkvalitativa biodrivmedel. Något som innebär att pyrolysolja gjord av sågspån konverteras till kolväten i den katalytiska krackern vid Lysekilsraffinaderiet.

– Vi ser att rester från skogsbruket är viktiga som råvarubas i våra framtida projekt. Det är också viktigt med forskning och utveckling inom det området.

“Industrin befinner sig i framtiden”

Att stora aktörer som Preem ställer om är helt vitalt för att vi ska lyckas med den omställning industrin liksom samhället just nu genomgår. Klimatfrågan brinner och insatser som bidrar till ökad hållbarhet är helt nödvändiga.

– Reduktionsplikten är en viktig del för att vi ska nå Sveriges mål om 70 procent reduktion av transporternas utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Även efter 2030 kommer det vara viktigt med biodrivmedel i Sverige, och det ser vi fram emot att bidra till.

För att omställningen ska kunna ske behöver aktörer, forskning och politiker samverka.

– På Preem är vi helt medvetna om att fossila bränslen behöver fasas ut. Vi menar allvar med omställningen och på vägen behöver vi kroka arm med många för att säkra processer, tekniker och råvaror – och att politiken ser till att det finns styrmedel. Övergången till ett fossilfritt energisystem och en utbyggnad av vindkraft och överföringskapacitet behöver snabbas på. Inte bara för Preems skull, utanför hela samhällets. Industrin befinner sig i framtiden, det behöver även politiker göra, avslutar Henrik.

På ProcessTeknik intar Preem scenen för att prata om det arbete de bedriver för att ställa om och öka den förnybara produktionen.

På ProcessTeknik samlas aktörer inom hela processindustrin för att samverka kring dagens utmaningar och framtidens lösningar.

Här kan du läsa mer om ProcessTeknik.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här