“Det är basen för många industriers värdekedjor”

Den svenska gruv- och metallutvinnande sektorn har en minst sagt stark roll i vårt samhälle. Utan den försvinner de råvaror som så många andra industrier behöver. Men det är inte bara en viktig sektor i landet, utan Sverige är världsledande inom området.

– Gruvindustrin har en lång tradition som byggt vårt välstånd. Den är också basen för många andra industriers värdekedjor. Något som även är viktigt att lyfta är att Sverige är den nation som driver hållbarhetsfrågorna globalt sett. Vi ligger långt fram när det kommer till innovativa lösningar inom automatiserade, elektrifierade gruvor, vilket är väldigt kul eftersom Sverige är ett litet land i jämförelse med många andra. Idag jobbar vi internationellt med många länder och samverkar med dem för att svenska lösningar ska få en global spridning, säger Lotta Sartz, som är ansvarig för området Bergslagen inom Swedish Mining Innovation.

Swedish Mining Innovation är ett strategiskt innovationsprogram som är en del av den satsning Vinnova, Energimyndigheten och Formas gjort kring just strategiska innovationsområden. Syftet är att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande sektorns innovationskraft.

– Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Och vi är ett 12-årigt program där vi nu har 9 år på nacken. Vårt mål är att kraftsamla i industrin för att öka konkurrenskraft och hållbarhet. Vi är övertygande om att det görs genom gemensamma innovationsprojekt.

Innovation för att möta gemensamma utmaningar

Trots att Sveriges gruv- och metallutvinnande industri redan idag ligger i framkant finns fortsatt gemensamma utmaningar som behöver lösas.

– Inom den här sektorn är det jätteviktigt att till exempel använda allt som vi bryter och hitta resurs- och energieffektivitet runt det. Vi har väldigt höga mål när det kommer till fossilfrihet och biologisk mångfald och det innebär en stor utmaning. Där behöver vi också säkerställa tillgång till kompetens såväl som grön energi för att möjliggöra fler lösningar.

För att närma sig lösningarna möjliggör Swedish Mining Innovation olika innovationsprojekt genom hela värdekedjan.

– Vi är involverade i olika projekt allt ifrån stadiet innan man hittar metaller och mineral, till aktiv gruvdrift och efterbehandling. Vi jobbar också mycket med social hållbarhet, så innovationsprojekten kan delvis handla mycket om teknik men även mjukare värden som arbetskraft och samhällskontakter. Det är en del av samhället och samhället kräver metaller och mineraler för att fungera. Men det måste göras på allra bästa sätt. Så, dels är projekten för att öka produktivitet och kostnadseffektivitet, dels minska klimatpåverkan. Men även för att bygga hållbara samhällen med allt vad det innebär, avslutar Lotta Sartz.

Den 18 oktober 2022 står Lotta på scenen på ProcessTeknik för att berätta mer om Swedish Mining Innovation, deras pågående projekt och de nya projektutlysningar som de har. Det innebär att de fortsatt letar efter innovationsprojekt som kan vara med och stärka en mer hållbar och mer konkurrenskraftig gruv- och metallutvinnande industri.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här