Industrins ansvar att implementera vattenbesparingar

Både VA-Sverige och industrin står inför växande utmaningar kring vattenförsörjning. Andrew Simons och Josefine Klingberg, forskare respektive projektledare på RISE, menar att två faktorer som är avgörande för framtidens vatten är ökad medvetenhet och samordnade åtgärder.

I Sverige står industrin för 70 % av vattenförbrukningen, något som gör dem till en avgörande faktor när det kommer till hållbara vattenlösningar. Trots detta finns det stora utmaningar i att implementera vattenbesparande åtgärder då vatten ofta betraktas som en billig resurs, och att investera i lösningar ses som kostsamt. Andrew Simons är forskare på RISE med flera års erfarenhet av att arbeta med industrins utmaningar att investera i just vattenlösningar.

– Enligt min uppfattning är vattenanvändningen sällan där företaget fokuserar sina investeringar. Detta gör det svårt för företag att rättfärdiga investeringar inom vattenområdet. Naturligtvis tar industrierna sitt samhällsansvar, men kostnadsaspekten utgör en utmaning för dem att aktivt minska sin vattenanvändning. Jag tror också att det saknas förståelse för risken med vattenbrist och konsekvenserna av torka och liknande fenomen. Det är oftast först när en kris eller bristsituation inträffar som behovet av att spara vatten uppmärksammas, säger Andrew. 

Andrew menar också att förbättrad vatteneffektivitet kan minska energi- och reningskostnaderna, vilket gör det till en bra investering när alla kostnader relaterade till vattenanvändning beaktas.

Konsekvenserna av vattenbrist och behovet av effektiva lösningar

Josefine Klingberg arbetar som projektledare på RISE med fokus på områden som vattenförsörjning, effektivisering av vattenanvändning och vattenresurshantering.

– Konsekvenserna om en industri inte får tillgång till vatten varierar såklart beroende på vilken typ av industri det handlar om. En självklar konsekvens är att man inte kan upprätthålla sin normala verksamhet vilket kan leda till en stor förlust. Det värsta tänkbara scenariot är att de kan bli tvungna att stänga ner, det är de stora konsekvenserna. Om man därtill också utgör en samhällsviktig verksamhet, som exempelvis livsmedelsindustrin, eller levererar produkter till samhällsviktiga verksamheter, då kan situationen bli oerhört problematisk, säger Josefine. 

Den allmänna uppfattningen är att det är dyrt att implementera vattenbesparande åtgärder, men om vi står inför en vattenbrist blir konsekvenserna också mycket kostsamma.

– Faktum är att man kan mäta hur mycket påverkan vattenbrist har på ett företag, och det kan visa sig vara mer effektivt att implementera vattenbesparande lösningar inom processer och industrier. Om man befinner sig i ett område med stor risk för vattenbrist, som många platser i södra Sverige, kan dessa vattenbesparande tillvägagångssätt och teknologier faktiskt vara en försäkring som inte är mer kostsam än en brist, säger Andrew. 

Kartläggning för att minska vattenanvändning inom industrin

Som ett första steg för att möta industrins utmaningar rekommenderar Andrew och Josefine vattenkartläggning. Tanken med kartläggningen är att fastställa hur man använder vatten i sin process, var vattnet tar vägen, vilken kvalitet som krävs, vilket avloppsvatten som genereras och dess kvalitet. Genom att bygga upp en bild av sin vattenanvändning kan man sedan börja undersöka hur man kan minska den.

– Detta är en stegvis process. Man börjar med att identifiera var man använder vatten för olika delar av verksamheten. Sedan kan man undersöka möjligheter som att återanvända vatten direkt inom processen och rena det för återanvändning. Slutligen kan man även överväga att dela vattenresurser när avloppsvattnet har tillräcklig kvalitet för att kunna användas av någon annan. Liknande fallet med Perstorp i Stenungsund som inom kort kommer att kyla sin anläggning med renat avloppsvatten, säger Andrew. 

Josefine pekar på att samma sak gäller för alla verksamheter, inte bara industrier, och till och med nere på individnivå. 

– Vi använder vatten på så många olika områden. Det handlar inte om en enda lösning som kan fixa vattenbrist, utan alla aktörer måste tänka till. Hur mycket vatten behöver jag för detta och vilken kvalitet har vattnet? Vilken kvalitet behöver jag? Behöver jag dricksvatten eller är det onödigt hög kvalitet? I Sverige tänker vi ofta att våra vattenresurser är oändliga. Där behöver vi ändra vår inställning och våra beteenden.

Samarbete – nyckeln till hållbar vattenförsörjning

Både Josefine och Andrew är överens om att den riktiga förändringen kräver mer än en enskild aktör. 

– När det gäller enskilda aktörer handlar det om vattenkartläggning och riskanalys, för att kunna fatta beslut och uppnå resultat. När det gäller den större bilden för framtiden behövs en samordnad strategi som måste komma från rätt instans, så att alla arbetar tillsammans. På så vis kan vi få olika perspektiv och hjälpa varandra, säger Andrew. 

– Vi vill samarbeta med fler organisationer. Vi har sett att det finns utmaningar och att vi behöver arbeta tillsammans, vi tror att Vatten2023 kan bli en mötesplats för att hitta varandra och skapa samarbeten för att säkerställa vattentillgången, avslutar Josefine. 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023 här. 

Säkra din biljett till Vatten2023.