Innovativt skogsbruk banar väg för samhällets hållbara omställning 

I den gröna omställningen ersätts energikrävande material med skogsråvara. Holmen och Martinsons satsar på en cirkulär värdekedja med siktet inställt på en hållbar morgondag.

Förädling av skogsråvara blir avgörande när industrin ska möta en växande befolkning och samtidigt hejda klimatförändringar. Välmående skogar bidrar till att minska mängden koldioxid i luften och skogsråvara kan ersätta fossila alternativ. Holmens affär går ut på att äga och förädla skog genom en värdekedja där varje länk tjänar sitt syfte. Jan Åhlund, skoglig specialist på Holmen, menar att en investering i skogen är en investering i framtiden. 

– Att bygga i trä är en långsiktig insats för klimatet. Vi är övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en stabil marknad där allt fler går över till skogsråvara när man förstår vilken positiv effekt det har för klimatet, säger Jan Åhlund. 

Från ax till limpa i unik värdekedja

Sedan fyra år tillbaka är Martinsons en del av Holmen. Tillsammans kan bolagen leverera byggsystem i limträ för konstruktion av alltifrån sporthallar till flerbostadshus. Limträ och KL-trä är båda byggelement med hög tålighet i förhållande till sin låga vikt. Materialet är inte bara starkt utan också enkelt att bearbeta, vilket tillåter objektanpassade lösningar och effektiv montering. 

– Konstruktioner i korslaminerat trä levereras i stort sett som färdiga enheter och det som lyfts av transporten först är det som ska monteras först. Byggsatserna förkortar byggtiden och möjliggör ett bättre alternativ både ekonomiskt och klimatmässigt, säger Stig Axelsson, Senior advisor Sales på Martinsons.

Det framåtlutande samarbetet gör att Martinsons kan följa materialet hela vägen från frö till produkt. En strategi som innebär full kontroll över alla moment i projektprocessen och därigenom en trygg värdekedja. 

– Med Holmens hjälp hanterar vi hela processen från frö till hus via våra moderna och högteknologiska sågverk. Vi sköter alla delar i form av projektering, konstruktion och uppritning samtidigt som vi tillverkar, levererar och monterar. På så vis har vi tillgång till hela kedjan på ett unikt sätt, säger Stig Axelsson 

Cirkularitet värnar skogens eget kretslopp 

I kombination med produktion av vatten- och vindkraft på den egna marken möjliggör effektiv råvaruhanteringen cirkulära processer. Utöver förädling av träd för klimatsmart byggande producerar Holmen kartong och papper som blir till fossilfria och återvinningsbara produkter. 

–Vi odlar hus på Holmen. Skogen sköts så att träden blir grova och merparten av det som skördas blir sågade trävaror. Av det som blir kvar tillverkar vi andra klimatsmarta produkter såsom kartong och papper. Vi producerar också förnybar energi på vår mark i form av vatten- och vindkraft. Hela vår affär bygger på cirkularitet och hållbarhet. Det är vårt stora bidrag till samhället, säger Jan Åhlund. 

Artrikedom och skiftande naturtyper är två förutsättningar som behövs för att våra ekosystem ska fungera. För att samexistera med ett rikt växt- och djurliv tar skogsbruket avstamp i naturens kretslopp. 

– Vår ambition är att bevara alla inhemska arter som finns i våra ekosystem och vår skogsskötsel är anpassad därefter. Vi är beroende av fungerande ekosystem med friska och vitala skogar för att kunna leverera råvaror även i framtiden. Det är därför jätteviktigt för oss att bruka skogen på naturens villkor, säger Jan Åhlund. 

En omställning i digitaliseringens tecken 

Holmen tror på samspelet mellan natur och teknik. Tack vare ingenjörskonst och högteknologiska lösningar har verksamhetens energi- och råvaruförbrukning minskat. Genom att integrera ny teknik i den traditionella branschen är visionen att skapa framtidssmarta skogar som gynnar människan, miljön och samhället. 

– Skogsbruket är inne i en stor digital transformation. Analog information är idag ersatt med digitala lösningar. Vi jobbar nu med att skapa ytterligare nytta av all digital information genom avancerad analys och AI. Det möjliggör optimering av rätt åtgärder vid rätt tidpunkt men också automation av skogsbruket. Med den här typen av teknik kommer vi i framtiden se förarlösa maskiner som kan jobba autonomt i skogen och leverera väldigt kundspecifika produkter och tjänster, säger Jan Åhlund. 

Inom trävaruindustrin används redan idag maskiner för att utföra avancerade uppgifter. Maskiner styrda med CNC, Computer Numerical Control, effektiviserar förädlingsprocessen genom optimerad bearbetning av råvaran. 

– Man använder numera styrda maskiner som bearbetar, sågar, fräser och borrar med enorm precision. Det ger möjlighet att bygga avancerade konstruktioner, säger Stig Axelsson. 

För en hållbar framtid

Bolagens cirkulära affärsmodell innebär att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att motverka slutgiltigt avfall. När produkternas livscykel närmar sig slutet kan de återvinnas och återuppstå i nya former eller, som en sista åtgärd, användas som biobränsle. Holmen och Martinsons menar att skogsråvaran lägger grunden för framtidens hållbara samhällsbyggande.

– Ägare av skogsråvara blir framtidens vinnare. Vi kommer att se en ökad efterfrågan och ett ännu högre förädlingsvärde. Som skogsskötare är det otroligt stimulerande att träden bidrar med någonting så positivt för samhället, avslutar Jan Åhlund. 

Inspireras av Holmen vid Trä & Teknik 2024

Den 4 september kan du se Jan Åhlund på Trä & Tekniks scen där han berättar om Holmens arbete kring det hållbara byggandet, hur det moderna skogsbruket ser ut och inte minst – vad framtiden kommer att ställa för krav.

Trä & Teknik, mässan för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä, äger rum 3-6 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer info om mässan och programmet.