Ikea: “Som stora aktörer har vi ett ansvar att våga satsa på nya teknologier”

Ikea lägger mycket fokus och arbete på sin klimatagenda. Andreas Carlsson, hållbarhetschef på Ikea Industry, berättar om hur innovativa samarbeten hjälper dem att lyckas med energiomställningen och förklarar att Ikea sätter sina mål utifrån vetenskap. Ett samarbete pågår med Meva Energy för att från finfördelat träspill producera förnybar energi lokalt i Ikeas fabriker.

Att vara klimatpositiva är något Ikea strävar efter och de arbetar därför utifrån en klimatagenda med mål baserade helt på vetenskap. Utifrån de målen ser de över hela sin värdekedja.

– Vi tittar på allt ifrån materialutvinning till våra egna och våra kunders transporter. Vi tycker inte att man ska få köpa sig fri från sitt klimatarbete utan lösa problemen i sin värdekedja på riktigt, förklarar Andreas.

Samarbeten är en viktig del av innovationen

På klimatagendan står bland annat målet att Ikeas utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 15 procent. Målet kan vid första anblick uppfattas som lågt men i förhållande till den tilltänkta tillväxten i omsättning motsvarar det på produktnivå en omfattande minskning med 70 procent.

– En del av vår klimatagenda handlar om vår egen energiförbrukning, och även då i hela värdekedjan. Där strävar vi mot 100 % förnybar energi till 2030. Och vårt samarbete med Meva Energy är ett exempel på ett viktigt steg i den riktningen. 

När det kommer till energiomställningen har industrin ett stort ansvar i egenskap av en av samhällets största energiförbrukare. Industriföretag arbetar i stor utsträckning med hur de ska lyckas med energiomställningen och då är samarbeten och nya tekniker viktiga redskap. För Ikeas del är samarbetet med Meva Energy ett gott exempel.

– Ingen ensam uppfinning eller lösning kommer att vara “the golden bullet” utan svaret är snarare en palett av olika tekniska lösningar som måste till, säger Andreas.

Cirkulärt energisystem på plats i fabriken

Meva Energy har utvecklat en termokemisk konverteringsteknik som omvandlar biogena restströmmar till förnybar grön gas. Samarbetet med Ikea Industry innebär utvecklandet av en sådan anläggning på plats vid Ikeas största produktionsenhet i Polen. Där kan man med hjälp av denna teknik konvertera restströmmar som sågspån och restfiber direkt där de uppstår och på så vis skapa ett fullständigt decentraliserat cirkulärt energisystem. 

– Det bygger på att vi har mycket biobaserade sågspån som det är svårt att hitta ett bra användningsområde för. Tillsammans med Meva Energy försöker vi nu hitta en hållbar användning där vi tillvaratar spånrester och skapar lokalproducerad förnybar energi. 

Att visa träindustrin att förbränning inte är det enda alternativet för biogena restströmmar upplever Andreas vara viktigt och anläggningen i Polen blir ett bra sätt att visa fram den nya tekniken. Som restprodukt av tekniken uppstår biokol vilket är en stabil form av kol som kan användas till jordförbättring då den skapar en kolsänka i marken. 

– Det är ett nytt sätt att generera el på, som är mer lokalt och småskaligt. Som stora aktörer har vi ett ansvar att våga satsa på nya teknologier så att vi kan accelerera deras utveckling, avslutar Andreas.

Lär mer om Trä och Teknik.