Archive for the ‘ANNONS FRÅN UPDATE BY ELFACK’ Category

Energiomställningens dubbla krav: Teknisk innovation och kompetensutveckling

Med bakgrund på företag som Volvo och SKF är Magnus Kuschel en erfaren innovationsledare med omfattande kompetens från både nationellt och internationellt näringsliv. Hans industriella expertis tillsammans med en doktorsexamen inom utveckling och implementation kommer väl till hands i arbetet med energisektorns omställning.

– Just frågan om implementering är mycket relevant nu med den stora omställning som sker inom energiområdet i allmänhet och med potentialen att realisera kombinerade energiparker, säger Magnus Kuschel, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Utveckling av kombinerade energilösningar

Magnus Kuschel betonar vikten av att hitta innovativa sätt att optimera energisystemet där elektrifiering hjälper till att bryta dagens fossilberoende. En viktig aspekt inom detta område är användningen av smarta kombinationer i lokala energisystem. 

Enligt Kuschel handlar konceptet om att integrera olika energikällor och teknologier vilket  skapar flexibilitet och frigör effekt samt minskar miljöpåverkan. Detta kan inkludera att kombinera vindkraft med solenergi, batterilagring och andra källor för att skapa ett heltäckande och pålitligt energisystem.

– Tyvärr uppstår lätt polariserade åsikter och en tro att det räcker med enbart en enkel lösning, men energisystemet är komplext och behoven hänger ihop på många sätt. Det är inte det ena eller andra utan det gäller att snabbt få bort fossila bränslen. Där det finns vindkraft finns en potential att komplettera med solparker. En stor fördel är att dra nytta av den redan befintliga infrastruktur som byggts. Det gäller nätstationer, kraftledningsgator etc. Något förenklat går det, som exempel, att för varje 10 MW effekt vindkraft lägga till hälften sol, alltså 5 MW solenergi utan att behöva göra några stora ingrepp på infrastrukturen. Naturens fenomen kompletterar varandra, säger Magnus Kuschel.

Han menar att kombinerade energilösningar inte bara förbättrar kapacitetsutnyttjandet utan utgör också en hållbar lösning som minskar beroendet av fossila bränslen. 

– Detta skifte har redan börjat ta form i vissa delar av världen, med flera goda exempel i Tyskland. Integrationen av olika energikällor har visat sig vara innovativ och gynnsam på flera sätt såsom för samhällets infrastrukturtjänster, energileverantörer och klimatnytta, säger Kuschel. 

Kompetensutveckling som nyckel till framgång

För att realisera potentialen i kombinerade energilösningar och möta de framväxande behoven inom energibranschen är kompetensutveckling en kritisk faktor. Magnus Kuschel understryker att energibranschen ständigt förändras, och att det krävs att både nuvarande och framtida yrkesverksamma i branschen utvecklar sina färdigheter och kunskaper.

– Den typen av förändringar som vi ser nu har inte skett på över 50 år, och många individer kan känna sig överväldigade. En av lösningarna på detta är att öka mångfalden. Att inkludera fler kvinnor och personer med internationell bakgrund. Personer som nyligen har deltagit i uppbyggnaden av energisystem i sina hemländer kan bidra med värdefull kompetens och perspektiv, menar Magnus Kuschel.

Innovatum Science Park, där även Energikontor Väst ingår, arbetar aktivt med kompetensutveckling för att möta kraven. Två exempel som Magnus Kuschel nämner är samarbetet med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

– Samarbetet med Högskolan Väst fokuserar på arbetsintegrerat lärande för framtidens elsystem, vilket är avgörande för att skapa både livslångt lärande och i Fyrbodal utveckla nya flexibilitetstjänster. Dessutom samarbetar vi med Högskolan i Skövde för att skapa digitala tvillingar inom el och energi, en teknik som har potential att frigöra innovation i Skaraborg samt bidra till kompetensutveckling för flera olika tjänster.

Ett annat exempel som Magnus beskriver är samarbetet mellan Innovatum Science Park och företag i Vårgårda. Aktörer som Gustavsberg, Magna, Doggy och Sundolitt har tillsammans med CoI (Center of Innovation) gått samman i ett projekt under namnet 3F, “Förnybart, Flexibilitet & Företag”. Dessa samarbeten och nätverk främjar kompetensutveckling och innovation.

Magnus Kuschel betonar förutom samverkan också vikten av samutveckling.

– Våra bästa möjligheter handlar om att vi måste mötas i samutveckling. Det är ingen enskild organisation, aktör eller sektor som ensam kan lösa utmaningarna vi står inför. Genom samutveckling sparar vi tid, främjar konkurrenskraft, kan skapa nya företag eller förändrade tjänsteerbjudanden och dessutom vinner vipå det genom att göra klimatnytta.

Magnus Kuschel deltar i Update by Elfack på Svenska Mässan 22-23 maj 2024, och kommer att prata mer om kombinerade energilösningar.

Läs mer om Update by Elfack.

Elbilsladdningens största risker 

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard är en ideell förening som ansvarar för all standardisering inom Sveriges elektrotekniska område. Föreningen består idag av cirka 100 tekniska kommittéer som i sin tur bemannas av omkring 800 experter. Experter som utför standardiseringar inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Inom SEK Svensk Elstandard är Ingvar bland annat ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar medljusarmaturer,  maskinsäkerhet, och elinstallationsmaterial. 

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer.

Är elbilsladdningen farlig och i så fall hur farlig?

Det krävs väldigt hög ström under lång tid för att ladda en elbil. Att använda ett vanligt vägguttag där elinstallationen inte är gjord för elfrodonsladdning innebär därför en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är normalt sett inte gjorda för att hantera en maxbelastning under så lång tid. 

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

Eftersom riskerna med att ladda bilen i ett vanligt vägguttag är så stora rekommenderar SEK Svensk Elstandard att alla som har en elbil laddar den i en riktig laddstation. Även en lösning där man använder en laddbox på sladd som man kopplar i sitt vanliga vägguttag ska användas med försiktighet och bara ses som en nödlösning, menar Ingvar. 

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Laddstationerna behöver styrning

Bristen på kapacitet i vårt elnät är en av elkraftsbranschens stora utmaningar. Enligt Energimyndigheten kan Sverige dessutom komma att behöva dubbelt så mycket el inom bara tio år. Även om nya elbilar har längre och längre räckvidd skapar den stora ökningen av elbilar problem för elen att räcka till. 

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

Men elsäkerhet och elbilsladdning är inte de enda utmaningarna som elkraftsbranschen står inför. Även arbetskraftsbristen är ett stort problem och Ingvar beskriver den som en stoppkloss för många länder.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät, avslutar Ingvar Eriksson.

Nya unika lösningar på Update by Elfack

Utvecklingen av ny teknik inom el-och energibranschen går snabbt och på Update by Elfack får du chansen att upptäcka många nya spännande lösningar. Update by Elfack är en ny fackmässa som har premiär på Svenska Mässan 22-23 maj 2024.

Läs mer om Update by Elfack. 

Elbranschen – en framtidssäker sektor

Yrkesrollen elektriker har utvecklats mycket under åren. I linje med att samhället elektrifieras och digitaliseras förändras också efterfrågan på kompetens. Branschen växer så det knakar och just nu efterfrågas tusentals installatörer. Åsa Gabrielsson jobbar som verksamhetsansvarig på ECY och berättar hur de jobbar för att vända den nedåtgående trenden och rådande kompetensbristen. 

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger hon och förklarar att det går hand i hand med att branschen har haft god ekonomisk tillväxt och samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa Gabrielsson menar att allmänhetens uppfattning av elektrikerns roll behöver uppdateras. 

– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhetsmålen skapar nya möjligheter i branschen

I takt med att det fossilfria samhället växer fram säger prognosen att kompetensbristen kommer att öka ytterligare. Förändring genererar med det sagt inte bara utmaningar utan även möjligheter. Det skapar chansen att bidra med innovationskraft och vara delaktig i att möjliggöra omställningen till en mer hållbar värld och bransch. 

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen. Där bidrar till exempel installation av laddstationer till elbilar och klimatsmarta fastighetssystem ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

I och med Agenda 2030 skapas nya arbetstillfällen såväl som helt nya arbetsområden. De förnyelsebara energisatsningarna har öppnat nya möjligheter inom till exempel systemintegration, transportsektorn och hållbar uppvärmning av bostäder. Samarbete över sektorer främjar även nya innovationer som i sin tur genererar kompetensutveckling och nya typer av arbetsroller.

Vidgade vyer av innovativ rekrytering

ECY jobbar aktivt med påverkan av utbildningssystemet och elutbildningarna via ett antal olika plattformar. De erbjuder även kompetenshöjande aktiviteter för både handledare och lärare. I samarbete med Arbetsförmedlingen tillhandahåller ECY också en elteknisk validering för att se till att individer med branschkunskap från andra länder snabbare kommer ut i arbete. 

ECY:s mål är att öka kunskapen och attrahera fler människor genom informationsspridning om branschens olika roller och möjligheter.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetenser. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting som branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson.

Elbranschen befinner sig i en minst sagt intressant fas just nu. Det är en framtidssäker sektor där potentialen för kreativitet och innovation är oändlig. Här finns många möjligheter, och utrymmet för kompetensutveckling sträcker sig över en bred skala, från elnät till förnybar energi. I en blomstrande arbetsmarknad finns en betydande möjlighet att aktivt bidra till branschens utveckling.

Update by Elfack – en mötesplats för branschens kompetens

Elbranschen befinner sig på en spännande resa där nya områden växer fram och skapar nya typer av behov. Behov som i sin tur möjliggör innovation och utveckling. Update by Elfack är en ny fackmässa som samlar el- och energibranschen kring de här viktiga frågorna. Den har premiär på Svenska Mässan 22-23 maj 2024.

Läs mer om Update by Elfack. 

Elbilar som potentiella energilager för att balansera elnätet

Det finns stora mängder energi i elbilarnas batterier när de står stilla och inom PEPP är man nyfikna på hur det går att tillvarata energin. De undersöker nu om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon som har en överkapacitet som inte kommer till användning.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Hur testerna utforskar framtidens energianvändning

Möjligheterna kring energianvändningen undersöks i två olika tester. I ett av testen använder man sex parkerade bilar i ett parkeringsgarage på Lindholmen i Göteborg. Även i det andra testet används sex parkerade bilar men då från Volvo On Demands bilpoolstjänst.  

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, ytterligare en av aktörerna inom PEPP.

Genom att utföra två tester får man möjligheten att studera effekten inom olika användningsområden. Det handlar alltså om samma lösning i grunden men utifrån olika situationer. Den största skillnaden är att bilarna i garaget står still under längre tid än de i bilpoolstjänsten. 

Testerna sker under en tvåårsperiod och i slutet av 2024 ska projektet kommit fram till sitt nästa steg. Under 2025 väntar studier i större skala. 

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars Bern.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

En nyckelkomponent för framtidens elsystem

PEPP kraftsamlar akademisk forskning med medverkan av kommunala samt industriella aktörer. Robert Eriksson påpekar att projektets fokus är särskilt relevant i ljuset av den pågående diskussionen om energifrågor och den ökande användningen av elfordon.

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert Eriksson.

Syftet med testerna är att generera information som kan användas för att utvidga användarstudierna. Testerna omfattar även tekniska komponenter som sträcker sig från hur laddningsstationerna ska fungera till vilka säkerhetsåtgärder som krävs. I början ligger även särskilt fokus på att identifiera vilka incitament som driver användarna att dela sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta Ahlberg.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars Bern.

För närvarande sker installationen av många solpaneler, och framöver förväntas antalet växelriktare och batteriladdare öka avsevärt. Detta syftar till att bidra till stabiliseringen av elsystemet. Inom ramen för PEPP-projektet undersöks elbilar för deras potential att fungera som både energikonsumenter och energiproducenter.

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta Ahlberg.

PEPP är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone där näringsliv, det offentliga, akademi och institut i samverkan testar och utvecklar framtidens utsläppsfria transportsystem. 

Bakom projektet ligger Lindholmen Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Business Region Göteborg och Mölndala Fastighet. Projektets finansiering kommer från Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova, som bidrar till forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet genom att stötta innovationsprojekt.

Nya unika lösningar på Update by Elfack

Utvecklingen av ny teknik inom el-och energibranschen går snabbt och på Update by Elfack får du chansen att upptäcka många nya spännande lösningar. Update by Elfack är en ny fackmässa som har premiär på Svenska Mässan 22-23 maj 2024.

Läs mer om Update by Elfack. 

Energibranschens totala revolution

Energibranschen är inte ny för Tomas Kåberger. Han har vigt hela sin karriär till energifrågan – i näringslivet, branschorganisationer, statligt och akademiskt. Inte minst har han varit generaldirektör för Energimyndigheten. Idag är han professor på Chalmers och sitter som styrelseordförande för ett institut i Tokyo med fokus på förnybar energi i såväl Japan som övriga Asien. Han innehar även styrelseuppdrag i andra betydande företag, såsom Vattenfall och Persson Invest.

– Det som har hänt de senaste tio åren är att elproduktion med sol- och vindenergi har blivit billigare per energienhet än olja. Det är en dramatisk förändring. På 1900-talet använde man olja och andra fossila bränslen för att producera el och därför kostade el alltid mer än bränsle. Men nu när el kan produceras billigare än bränsle kan man vända på systemet och använda el för att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen, säger Tomas Kåberger och fortsätter:

– I första hand kommer det här användas i industrin, exempelvis i stålindustrin, men det finns också investeringsbeslut om att använda el för att producera vätgas och tillsammans med koldioxid från biobränsleanläggningar producera flytande drivmedel till exempelvis sjöfarten. Att vända bränsle- och elsystemet är en total revolution i energibranschen.

Kåberger menar att det är i de länder som redan har ett helt fossilfritt elproduktionssystem där bränsle- och elsystemsvändningen kommer att ske först. Sverige är ett exempel och här kan vi börja redan nu. Däremot i de länder där man samtidigt använder fossila bränslen är det en sämre idé.

– Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder. Vi kan bli först med att producera fossilfritt stål och först med att producera elektrobränslen till flyg och sjöfart. Det är en fin möjlighet.

Utvecklingens geopolitiska utmaningar 

Att göra betydande förändringar i industriella system kommer med sin beskärda del utmaningar. Ofta innbär det också ett motstånd från etablerade branscher och företag. Tomas Kåberger menar dock att även geopolitiska konflikter är en utmaning i förändringen. 

– Den nuvarande kampen om energin präglas av att Ryssland, som har varit världens största nettoexportör av olja och gas och en stor exportör av kol och kärnbränsle, är ett land som inte har något alternativ till detta. Det är deras största exportinkomst och står för en stor del av statsbudgeten. Samtidigt har EU varit beroende av import till stor del från just Ryssland. Att snabbt komma ifrån beroendet av fossila bränslen ligger väldigt mycket i EU:s intresse och det är något som är väldigt dåligt för Ryssland, säger Tomas Kåberger.

Han fortsätter med att påpeka att med tanke på den geopolitiska utvecklingen är Ryssland i en mindre fördelaktig position än Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, där ledarna redan har påbörjat förberedelser. För närvarande investerar de i att uppföra världens mest kostnadseffektiva solenergianläggningar och riktar in sig på att attrahera den energisnåla industrin.

– Ryssland har inte alls utvecklat någonting när det gäller alternativen till de gamla energiteknologierna och därför är Ryssland det land som nu är mest engagerat i att försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i västvärlden.

Drivkraft i den förnybara energins lönsamhet

Det finns enorma fördelar i en omställning där fossila bränslen fasas ut. Men oavsett behöver en omställning i den här magnituden sina drivkrafter och möjliggörare.

– För det första finns drivkraften genom att sol- och vindkraften är så lönsam. För det andra är möjliggöraren att de nya teknologierna inte har samma stora skalfördelar som gamla elproduktionsteknologier. Det betyder att det inte behöver vara de etablerade stora energibolagen som driver utvecklingen, utan hushåll, småföretag och nya aktörer kan åstadkomma väldigt mycket. Det blir svårt för stora kraftbolag att stoppa utvecklingen. Den kommer att gå vidare och den förnybara elens ekonomiska fördelar kommer att vara drivande.

När och var utvecklingen kommer att ske är en plats- och tidsfråga, menar Tomas Kåberger. De lokala politiska försöken att stoppa utvecklingen kan komma att påverka dess hastighet. 

– Men i världen är ju utvecklingen ostoppbar. På den globala skalan är det väldigt tydligt kvantitativt om man tittar på utvecklingen. Till exempel var ökningen av installerad kärnkraftskapacitet i världen 4 GW förra året medan solelen växte med 200 GW.

Utvecklingen ger många frukter att skörda. Elen blir billigare och därtill det kommer vi ha gjort oss av med vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska mängden växthusgaser som släpps ut. 

– Vi kommer ha undanröjt det som på 1900-talet såg ut att begränsa möjligheten för alla människor i världen att få en rimlig levnadsstandard. Nämligen att de fossila energiresurserna var begränsade. Dessutom skulle miljökonsekvenserna, om alla i världen använde fossila bränslen på det sätt vi har gjort i västvärlden, vara katastrofala, säger Tomas och fortsätter:– För den globala utvecklingen har det undanröjt några av de allvarligaste hindren och det kommer att möjliggöra, inte nödvändigtvis leda till, men möjliggöra, ett bättre liv för väldigt många människor i världen, avslutar Tomas.

Förnybart i fokus på Update by Elfack

22-23 maj 2024 har Update by Elfack premiär på Svenska Mässan. Utvecklingen inom el- och energibranschen går snabbare och snabbare och Update by Elfack är ett svar på det behov som den utvecklingen tar med sig. Mötesplatsen fokuserar på den senaste tekniken inom området och ger dig möjlighet att kontinuerligt hålla din kunskap och kompetens uppdaterad.

Läs mer om Update by Elfack. 

Ett smartare energisystem med hyrbridenergiparker

Trots att solmarknaden i Sverige blomstrar, möter den utmaningar när det gäller storskaliga markbaserade solparker. Ludvig Bydén förklarar: 

– De hinder vi stöter på idag för storskalig solkraft ligger i de långa, komplicerade och oförutsägbara tillståndsprocesserna. Även om solpaneler installeras i snabb takt hos både privatpersoner och företag, till exempel på stora logistik- och industriella tak, utgör de för närvarande endast cirka 2 % av den totala elproduktionen i Sverige. Vårt mål är att nå 15 % av den totala elproduktionen på kort sikt, med en specifik ambition att producera 30 TWh år 2030.

Den positiva inställningen från allmänheten, i kombination med potentialen hos storskaliga markbaserade solcellsparker, indikerar en lovande framtid för solkraften. Det finns många ansökningar om tillstånd för solcellsparker som väntar på godkännande hos länsstyrelsen.

– Vår största markförlagda solcellspark i Sverige idag har en installerad effekt på 22 MW. Om vi vänder blicken mot Danmark som har mindre än en tiondel av sveriges yta ligger den största på 300 MW. Potentialen är alltså stor, berättar Ludvig Bydén. 

En avgörande faktor i bedömningen kring markförlagda solparker är markanvändningen och värderingen av olika samhällsintressen. Trots att många jordbrukare är intresserade och andelen lågproduktiv mark i träda ökar finns en pågående diskussion om värderingen mellan jordbruk och förnybar energi. 

Framtiden finns i hybridlösningar

Ludvig betonar potentialen för hybridlösningar som en betydande lösning på utmaningarna med markbaserade solparker. 

– Det finns många fördelar med hybridparker och en av dem är tillgången till mark. För en projektutvecklare är tillgången till mark och nätanslutning avgörande. Genom att samförlägga olika kraftslag på samma plats använder man mark och elnät på ett mer effektivt sätt, säger Ludvig Bydén. 

Harangvliet – Vattenfalls hybridpark i Nederländerna 

Vattenfall har framgångsrikt etablerat sin första hybridenergipark i Nederländerna, där de kombinerar vindkraft, solenergi och batterilagring. Med en total kapacitet på 60 MW motsvarar parken årlig elförbrukning för ungefär 40 000 hushåll. 

– Vattenfalls park Haringvliet är ett bra exempel på en positiv etablering av flera kraftslag på samma plats. De skapar möjlighet att bättre utnyttja den lokala infrastrukturen och transformatorstationen bättre, samt diversifierar intäkterna. Det bästa med kombinationen vind och sol är att de procentuellt har väldigt låg samvariation. Det innebär att det blåser som bäst när solen inte lyser som starkast och vice versa. Både när det kommer till tider på dygnet och tider på året, säger Ludvig Bydén. 

En näranslutning dimensioneras normalt baserat på den maximala produktionskapaciteten. På grund av att vind och sol har låg samvariation kan nätanslutningen motta vind när den producerar maximalt och sol när den producerar maximalt. De stunder de båda kraftslagen överskrider nätets kapacitet kan lagringsresursen ta hand om överskottet. Man kan alltså nyttja samma nätanslutning och få ut mer elproduktion med ett jämnare flöde.

“Lagringen är en stor möjliggörare” 

Lagring är ett ytterligare komplement som stärker hybridparkerna. 

– När det väl sker samvariation mellan kraftslagen kan ett lagringsalternativ som vätgas eller batteri underlätta ytterligare för nätet. Lagringen är en stor möjliggörare för att lösa utmaningarna i nätet. Det blir en win-win för att nätägaren får en jämnare leverans av el och behöver inte dimensionera nätanslutningen för din topp-produktion, som faktiskt används väldigt liten del av tiden, utan kan frigöra mer plats i nätet och utnyttja det bättre. I tider som dessa, då vi står inför utmaningar inom vår elförsörjningsinfrastruktur, är alternativa lösningar som optimerar dess användning utan att vi nödvändigtvis behöver bygga ut, högst önskvärda, avslutar Ludvig Bydén. 

Ludvig Bydén och Svensk Solenergi befinner sig på Update by Elfack på Svenska Mässan 22-23 maj 2024, där de kommer att prata om solenergins framtid i Sverige. 

Läs mer om Update by Elfack.