Archive for the ‘ANNONS FRÅN TRÄ OCH TEKNIK’ Category

Så blir trä en gamechanger för energibranschen

En bit utanför Skara står Wind Of Change, ett fullt fungerande vindkraftverk vars turbin bärs upp av ett 105 meter högt torn byggt i nordisk gran. Konstruktionen monterades under 2023 och är teknikföretaget Modvions första kommersiella verk. Bolaget som grundades av David Olivegren, Otto Lundman och Joakim Örneblad tillsammans med Chalmers Ventures kan idag tillverka och driva vindkraftverk med en konstruktion där trä ersatt betong och stål. 

– Vi har kommit otroligt långt. Vi har kommit så långt att vi har en maskin, ett fullt producerande vindkraftverk i full skala med en totalhöjd på 150 meter. Det bär upp en V90-megawatt-plattform och producerar som vilket standardkraftverk som helst, berättar David Olivegren. 

Installationen visar för första gången upp hur den unika teknologin kan se ut i kommersiell skala. Vindkraftstornet är byggt i 7 sektioner bestående av totalt 28 moduler, och verket uppnår en totalhöjd på 150 meter inklusive vindkraftsbladen. Modulerna består av laminerat trä som limmas ihop, ett koncept som gör det möjligt för Modvion att leverera vindkraftstorn med minimal miljöpåverkan. 

Tillsammans bryter Modvion och RISE ny mark 

Bakom teknologin ligger partnerskapet med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. För att certifiera de innovativa vindkraftverken som maskiner behövde Modvion hjälp från en kvalificerad partner. 

– Vi behöver visa att maskinen kommer klara alla extrema påfrestningar som den kan tänkas utsättas för under sin livslängd. Och då behöver vi hjälp från ett ackrediterat testningsinstitut, i vårt fall RISE. Tillsammans definierar vi testområden för att utröna om våra beräkningar av verkens styrkor och egenskaper stämmer. Därefter utförs tester hos RISE, säger David Olivegren.

– Vissa av testmetoderna följer exakta standarder medan andra är specialanpassade. I och med att det är ett helt nytt område är det inte alltid helt lämpligt att använda sig av standardiserade metoder. Det finns sällan ett rätt sätt för någonting som är helt nytt. Så det har utformats en väldig massa specialmetoder under prövningarna med Modvion, ett fantastiskt kreativt arbete, fortsätter Viktor Norbäck, forskning- och utvecklingsingenjör på RISE.  

Ett lätt material med kraftfulla styrkor 

Att bygga vindkraftverk med komponenter i trä har flera fördelar, inte minst för klimatet. Genom att arbeta strategiskt och, när det är lämpligt, ersätta traditionella byggmaterial som betong och stål med trä kan Modvion bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

– Fördelarna är att det är ett väldigt lätt material som samtidigt har en god förmåga att hantera dynamisk last. Styrkan per viktenhet är högre än för stål och betong. Därför är det ett utmärkt material att bygga modulära konstruktioner i, säger David Olivegren. 

Vindkraftverken är designade för en lång livslängd. David Olivegren menar att konstruktioner i trä står sig stabila länge, speciellt när de skyddas. 

– Det ska väldigt mycket till för att förändra klimatet som trätornet lever i. På utsidan är det skyddat av en stark coating och noggrant fogade skarvar. Så det påverkas inte av det yttre klimatet eller den yttre fukthalten och lever därför under väldigt jämna förhållanden. 

När kraftverket tjänat sin roll ska träet som burit upp det leva vidare i andra former. 

Vindkraftstornens starka limträkonstruktioner kan plockas isär och sågas upp till balkar och pelare som används för att bygga hushåll, och i en tredje fas kan träet bli till papper. 

Stabila råvarupriser föder nya möjligheter 

Modvion kan bygga höga verk till låga kostnader. Råvarupriserna för trä påverkas inte av handelshinder eller världsekonomin på samma sätt som priserna för stål. En kostnadseffektivitet som innebär en bättre affär för kraftproducenter som kan få ett högre effektuttag och därigenom en lägre kostnad per producerad kilowattimme. Modvion planerar dessutom att utvinna byggmaterial lokalt där vindkraftverken ska byggas. 

– Det är också så att vi inte är beroende av material från någon annan region. Vi bygger i det material som finns där vi är. När vår tillverkning tar plats i Norden använder vi nordisk gran. När vi utökar och flyttar över Atlanten så köper vi amerikansk och kanadensisk gran, säger David Olivegren. 

Förändringens vindar blåser

Just nu är Modvion i full gång med att lansera nästa generation vindkraftstorn som tagits fram i nära samarbete med den globalt ledande vindkraftstillverkaren Vestas. De ska bära upp plattformen EnVentus och i framtiden även andra tillverkares stora megawatt-plattformar.

– Vi håller på att förändra vindkraftsbranschen för alltid. Just nu sker det en enormt stor omställning i och med att vi visar att det fungerar och att vi rullar ut nästa generation. Det är revolutionerande för branschen och superspännande för oss, berättar David Olivegren. 

Modvion ser positivt på framtiden och menar att industrin ser stor potential i teknologin. Trä- och skogsindustrin genomgår en omställning där tillverkningen av papper och  pappersråvara minskar samtidigt som intresset för engineered wood och limträprodukter ökar. 

– Tekniken är ny för vindkraftsindustrin och det är inte omöjligt att den även kan anpassas och användas inom byggindustrin och i synnerhet inom trävaruindustrin. Modvions trätorn är en vidareförädlad produkt som ökar värdet på den råvara som används. Inom trävaruindustrin finns många möjligheter att göra likadant och på så sätt öka lönsamhet genom resurseffektivisering vilket samtidigt för att vi får ut mer nytta från den skog vi avverkar, avslutar Viktor Norbäck. 

Upptäck Modvion och RISE:s banbrytande projekt på Trä & Teknik 2024

Den 6 september står Viktor Norbäck och David Olivegren på Trä & Tekniks scen och berättar om den revolutionära resan mot hållbara vindkraftverk. Trä & Teknik, mässan för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä, äger rum 3-6 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer info om mässan och programmet.

Framtidens smarta sågverk använder AI för att optimera förädlingen

Att vid förädlingen respektera råmaterialet trä och dess ursprung är av stor betydelse för Katarina. I förädlingsprocessen har sågverken en central roll och det är viktigt att inte bara tänka på lönsamheten utan att även ta ansvar för skogen och de 80–100 år gamla träd man bearbetar och omvandlar till virke. Att använda träet på bästa möjliga sätt är en viktig prioritering.

– Vi har gjort ett löfte om att maximera användningen av träet och i våra sågverk idag finns inget skräp eller spill. Vi kan optimera utvinningen av lämpligt virke och varje del av träet används, säger Katarina.

Maximerad användning med hjälp av mätverktyg

Ett av de stora tekniska framsteg som används i stor utsträckning i sågverken rör olika former av mättekniker. Medan man förr fick ta många chansningar kan man idag sortera plank, stockar och brädor baserat på deras individuella egenskaper med hjälp av analysverktyg. På så vis kan utvinningen maximeras och samtliga brädor kan användas på bästa möjliga vis utifrån dess lämplighet. 

– Det finns en inbyggd komplexitet i varje träd och varje bräda är unik. Med dagens teknik kan vi hantera det. Vi använder till exempel röntgen, lasermätare, kameror och bildanalysverktyg för att mäta och analysera stocken och se dess invärtes egenskaper.

Efter trettio år i träindustrin har Katarina bevittnat den enorma utveckling tekniken genomgått, men hon anser likväl att det krävs mer än bara teknik för att skapa de bästa möjliga produkterna. Att matcha råvarans egenskaper med en effektiv anläggning är något Katarina brinner för, men då krävs bra teknik, bra ledarskap och viktigast av allt: bra medarbetare. 

– Om man har duktiga medarbetare kan man göra vad som helst. Om någon av de tre parametrarna haltar tappar man effekt och det påverkar ens konkurrenskraft. Det är en utmanande bransch där vi jobbar med en fantastisk och förnyelsebar råvara som innehåller massa variation och variabler som vi behöver hantera och respektera, förklarar Katarina.

Optimerade sågverk med hjälp av AI

I framtidens sågverk ser Katarina stora möjligheter till utökad säkerhet och smartare anläggningar. Även i träindustrin finns det potential till utveckling med hjälp av AI i att utöka automatiseringen, höja produktiviteten och inte minst öka säkerheten för operatörerna.

– ​​Genom att säkra bättre flöden ökar vi även säkerheten för operatören och samtidigt skapar vi en högre produktivitet. När man har den typen av material som vi har kan vi mäta det, samla data och med hjälp av AI snabbt skapa analyser och beslutsunderlag i mer avancerade övervaknings- och analyssystem.

Viktigast av allt är kompetens och utveckling hos medarbetarna för att optimera användningen av råvaran. Lika självklart som det är att man investerar i den bästa tekniken är det att investera i medarbetarnas kompetensutveckling.

– Det finns inga enkla segrar, utan vi måste se till att vi har en struktur och duktiga medarbetare som jobbar med tekniken och analyser för att skapa ännu säkrare och mer produktiva arbetsmiljöer, förklarar Katarina.

Lär mer om Trä och Teknik.

Ikea: “Som stora aktörer har vi ett ansvar att våga satsa på nya teknologier”

Att vara klimatpositiva är något Ikea strävar efter och de arbetar därför utifrån en klimatagenda med mål baserade helt på vetenskap. Utifrån de målen ser de över hela sin värdekedja.

– Vi tittar på allt ifrån materialutvinning till våra egna och våra kunders transporter. Vi tycker inte att man ska få köpa sig fri från sitt klimatarbete utan lösa problemen i sin värdekedja på riktigt, förklarar Andreas.

Samarbeten är en viktig del av innovationen

På klimatagendan står bland annat målet att Ikeas utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 15 procent. Målet kan vid första anblick uppfattas som lågt men i förhållande till den tilltänkta tillväxten i omsättning motsvarar det på produktnivå en omfattande minskning med 70 procent.

– En del av vår klimatagenda handlar om vår egen energiförbrukning, och även då i hela värdekedjan. Där strävar vi mot 100 % förnybar energi till 2030. Och vårt samarbete med Meva Energy är ett exempel på ett viktigt steg i den riktningen. 

När det kommer till energiomställningen har industrin ett stort ansvar i egenskap av en av samhällets största energiförbrukare. Industriföretag arbetar i stor utsträckning med hur de ska lyckas med energiomställningen och då är samarbeten och nya tekniker viktiga redskap. För Ikeas del är samarbetet med Meva Energy ett gott exempel.

– Ingen ensam uppfinning eller lösning kommer att vara “the golden bullet” utan svaret är snarare en palett av olika tekniska lösningar som måste till, säger Andreas.

Cirkulärt energisystem på plats i fabriken

Meva Energy har utvecklat en termokemisk konverteringsteknik som omvandlar biogena restströmmar till förnybar grön gas. Samarbetet med Ikea Industry innebär utvecklandet av en sådan anläggning på plats vid Ikeas största produktionsenhet i Polen. Där kan man med hjälp av denna teknik konvertera restströmmar som sågspån och restfiber direkt där de uppstår och på så vis skapa ett fullständigt decentraliserat cirkulärt energisystem. 

– Det bygger på att vi har mycket biobaserade sågspån som det är svårt att hitta ett bra användningsområde för. Tillsammans med Meva Energy försöker vi nu hitta en hållbar användning där vi tillvaratar spånrester och skapar lokalproducerad förnybar energi. 

Att visa träindustrin att förbränning inte är det enda alternativet för biogena restströmmar upplever Andreas vara viktigt och anläggningen i Polen blir ett bra sätt att visa fram den nya tekniken. Som restprodukt av tekniken uppstår biokol vilket är en stabil form av kol som kan användas till jordförbättring då den skapar en kolsänka i marken. 

– Det är ett nytt sätt att generera el på, som är mer lokalt och småskaligt. Som stora aktörer har vi ett ansvar att våga satsa på nya teknologier så att vi kan accelerera deras utveckling, avslutar Andreas.

Lär mer om Trä och Teknik.

“Framtiden är ljus för det moderna byggandet i trä”

Korslimmat trä (KL-trä) är en träskiva där flera skikt av hyvlat massivt trä limmats samman med fibrerna korslagda i vartannat lager. De korslagda skikten innebär ökad bärförmåga och mer formstabilitet. Urban Blomster ser stor potential i användandet av KL-trä i vägg-, golv- och takelement men upplever också att en ny typ av byggande kräver nya tankesätt.

– Vi kan nämligen inte fastna i våra traditioner utan behöver förstå och förhålla oss till materialet på nya sätt, säger Urban.

Träkonstruktioner för minskat klimatavtryck

Teknikutvecklingarna inom byggsektorn rör sig snabbt framåt. Att bygga till exempel större och högre hus med trästomme kräver ny kunskap, men rymmer stor potential för framtiden. KL-trä ger möjlighet för högre produktivitet och snabbare montering med ett mindre klimatavtryck än traditionella lösningar. Dock finns det faktorer man måste vara medveten om när man använder trä på sådant vis.

– Det klarar till exempel inte riktigt samma spännvidd som betong och stål så du måste tänka annorlunda kring byggnationen och fukthantering. Träet har även andra ljudegenskaper som man behöver ta hänsyn till.

Utveckling med goda resultat

KL-trä har nu använts i stommar i en lång rad byggen. Som en del av Göteborgs satsning för att minska byggandets koldioxidutsläpp med 50 procent till 2025, levererade till exempel Södras KL-trä till förskolan Hoppet i Göteborg. Det resulterade i en reducering av klimatavtrycket med 70 procent gentemot motsvarande byggnader i grannskapet. Hoppet vann sedermera pris för “Årets Bygge 2022”.

– Träet är det enda förnyelsebara material vi bygger högt med. Vi har ett generellt lågt CO2-utsläpp jämfört med betong och stål. Utöver det är även vår produktion helt fossilfri. 

Södra ser ljust på träets framtid i det moderna byggandet, men det är viktigt att ha kompetens och samarbeten med sig tidigt i byggprojekt där man använder med ny teknik. På så vis kan man säkerställa att produkten används på bästa möjliga och effektiva vis.

– För att tillämpa fördelarna med trä på bästa sätt bör man ha det i åtanke från början när man planerar ett bygge. Om man till exempel bara byter ut betong mot trä rakt av har man inte vunnit så mycket, avslutar Urban.

Lär mer om Trä och Teknik.